Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHydle, Ida
dc.contributor.authorStang, Elisabeth Gording
dc.date.accessioned2020-11-07T10:06:44Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:30:34Z
dc.date.available2020-11-07T10:06:44Z
dc.date.available2021-04-30T07:30:34Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.isbn978-82-7894-573-5
dc.identifier.issn1893-9503
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6441
dc.description.abstractDenne rapporten er den tredje og siste til Justis- og beredskapsdepartementet om ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Her gir vi en samlet fremstilling av vår evaluering av ungdomsenheten og vurderer disse opp mot målene for enheten og tverretatlig team og med FNs barnekonvensjon som juridisk rammeverk. Deler av dette foreligger mer omfattende i to foregående delrapporter. I tillegg til å oppsummere delrapportene kombinerer vi her juri- diske og samfunnsvitenskapelige vurderinger. Vi beskriver bakgrunn og faglig utvikling på feltet og vurderer relevant regelverk, rettspraksis, praksis i ung- domsenheten og det tverretatlige teamet, og de endringer og konsekvenser av endringer som har skjedd i evalueringstiden (eks. ungdomsstraffen), samt de virkninger eventuelle endringer har hatt eller kan få. Vi peker på sentrale utford- ringer og kommer med anbefalinger for videre arbeid med og for barn i fengsel. Vi konkluderer med at ungdomsenheten i hovedsak oppfyller barne- konvensjonens grunnleggende krav. Unntaket er begrensninger i kontakt med familie pga. lang reisevei og problemer med sosial isolasjon når det er få inn- satte. Vi konkluderer med at ungdomsenheten og tverretatlig team bør bli et permanent tiltak, det ene kan ikke bestå uten det andre. Med tiltak mener vi både selve bygget og personalets og tverretatlig teams arbeidsformer. Det gjelder de prinsipper og mål de arbeider etter. Det gjelder også den møte- virksomhet og de videre- og etterutdanningsmuligheter som til i dag synes å ha vært tilgjengelig for personalet og tverretatlig team i ungdomsenheten, der flere for eksempel har tatt familieterapiutdanning. Like viktig er å videreføre den årvåkenheten og kompetansen som til nå har vært prioritert fra fire departementer, Kriminalomsorgsdirektoratet, de oppfølgende regionale for- valtningsansvarlige, BUF-etat, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen og kriminalomsorgsregionen – og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport;2016:01
dc.subjectUngdomsenheten
dc.subjecttverretatlig teamen
dc.subjectrettspraksisen
dc.subjectregelverken
dc.subjectJustis- og beredskapsdepartementeten
dc.titleUngdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel: En forskningsbasert evalueringen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber240en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel