Show simple item record

dc.contributor.authorSkuland, Silje Elisabeth
dc.contributor.authorAlecu, Andreea Ioana
dc.contributor.authorKok, Erlend Hua Lun
dc.contributor.authorAnsteensen, Ann-Kristin
dc.contributor.authorRoos, Gun
dc.contributor.authorLynum, Markus
dc.contributor.authorBlomberg, Lilli Wolland
dc.date.accessioned2024-05-02T09:29:33Z
dc.date.available2024-05-02T09:29:33Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-7063-571-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128755
dc.description.abstractsamlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 dybdeintervjuer med sosialhjelpsmottakere, seks intervjuer med Nav-veiledere. En behovsbasert tilnærming har blitt brukt for å operasjonalisere behov som bør dekkes for å ha et forsvarlig livsopphold og for å beregne budsjetter for personer som mottar sosialhjelp som hovedinntektskilde i inntil ett år. Vårt foreslåtte budsjett omfatter utgifter til helt grunnleggende behov som mat, personlig hygiene, klær og skotøy, kommunikasjon og husholdningsartikler i hjemmet, og som tar også høyde for løpende utgifter som fritid og grunnleggende sosiale behov. Andre nødvendige utgifter som varierer mye eller har for høy pris er ikke inkludert vårt foreslåtte budsjett. Vår vurdering er at dagens veiledende satser er for lave å opprettholde et forsvarlig livsopphold. Vi anbefaler vi å gjøre mer presise og hyppigere prisjusteringer av sosialhjelpssatsene, gjøre nye vurderinger av forbruksområdene ytelsen omfatter hvert femte år og dele opp brukergruppen «Barn 11-17 år» i to undergrupper: Barn 11-14 år og Barn 15-17 år.en_US
dc.description.abstractThis report examines what constitutes a reasonable livelihood in today's Norway. The following data sources have been collected and analysed: National advices and recommendations that are relevant for what should be included in a reasonable livelihood, survey data of 1,511 current and former recipients of financial assistance, 20 in-depth interviews with social assistance recipients, six interviews with Nav supervisors. Employing a needs-based approach, the purpose is to operationalize needs that should be met in order to have a reasonable livelihood and to calculate budgets for people who receive financial assistance as their main source of income for up to one year. Our proposed budget includes expenses for very basic needs such as food, personal hygiene, clothing and footwear, communication and household items in the home, and which also takes into account current expenses such as leisure and basic social needs. Other necessary expenses that vary widely or are too costly are excluded from our proposed budget. Our assessment is that the current financial assistance rates are too low to maintain a reasonable livelihood. Furthermore, we recommend making more precise and frequent price adjustments to the financial assistance rates, carrying out new assessments of the consumption areas covered by the benefit every five years and dividing the user group "Children 11-17 years" into two subgroups: Children 11-14 years and Children 15-17 years.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesSIFO-rapport;5-2024
dc.subjectforsvarlig livsoppholden_US
dc.subjectsosialhjelpsstønaden_US
dc.subjectgrunnleggende behoven_US
dc.titleUtredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatseren_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber103en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record