Show simple item record

dc.contributor.advisorLaake, Signe
dc.contributor.authorSchei, Morten
dc.date.accessioned2023-10-18T12:29:39Z
dc.date.available2023-10-18T12:29:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097292
dc.description.abstractGrammatikkoppgaver i digitale læremidler er temaet jeg undersøker i denne studien. En debatt som har pågått lenge i norskfaglig sammenheng, er hvilken plass grammatikken skal ha i faget. Spørsmålet om hvorfor grammatikk skal være en del av norskfaget, er som regel det som er – og har vært – sakens kjerne. Elever møter i norskundervisningen ulike tilnærminger til grammatikk, og ikke minst ulike arbeidsmåter i forskjellige læremidler. I de senere årene har digitale læremidler blitt en større del av skolehverdagen, og det virker ikke som at det digitale blir mindre vanlig i undervisning med det første. Med dette som bakteppe, har jeg tatt utgangspunkt i følgene problemstilling: Hvordan legger to digitale læremidler opp til arbeid med grammatikk for elever på 5. trinn? Problemstillingen sammenfattes i tre forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet knyttes til hvilket grammatisk syn som fremmes i grammatikkoppgavene i to digitale læremidler. I det andre forskningsspørsmålet ser jeg på hvilken grammatisk disiplin som er mest sentral i disse grammatikkoppgavene, og i det siste forskningsspørsmålet undersøker jeg hva slags læringsaktiviteter grammatikkoppgavene oppgir at elevene skal jobbe med i de ulike digitale læremidlene. Jeg har gjort en kvalitiativ innholdsanalyse av grammatikkoppgavene, i grammatikkapitlene til to digitale læremidler, for å gi svar på problemstillingen ovenfor. Tidligere forsking på hvilket grammatisk innhold elever jobber med i skolen, teori om hvilken tilnærming til grammatikk det er formålstjenlig å benytte for elevenes kunnskapsutbytte og resultater fra lignende studier, vil jeg se i sammenheng med funnene fra analysen av grammatikkoppgavene. Studiens resultat viser at grammatikkoppgavene har et grammatisk innhold som er forholdsvis likt hverandre. Samlet sett legger de digitale læremidlene opp til et normativt systemgrammatisk syn i grammatikkoppgavene, og morfologi er den grammatiske disiplinen som oftest er mest i fokus i disse grammatikkoppgavene. Begge læremidlene har lagt opp til læringsaktiviteter som i stor grad går ut på å kategorisere et grammatisk innhold innenfor ordklasser, eller at elevene må identifisere ulike ord til de ordklassene ordene tilhører. Åssen læreren velger å ta i bruk slike digitale læremidler i undervisningen er en sentral implikasjon som fører med funnene fra denne studien. Grammar exercises in digital learning resources is the topic in this study. What role grammarshould have in the Norwegian subject is something that is much debated, and the question of why students should have grammar as a part of learning, is usually what is – and has been – the essence of the matter. The students meet different approaches to teaching of grammar, and especially different kinds of working methods in various teaching materials. In the later years digital learning resources have been a bigger part of the everyday school life, and it does not seem like these resources will become less common in the education anytime soon. With this as a backdrop, I want to examine the following problem statement: How does two digital learnings resources approach grammar for students in the 5th grade? This problem can be divided into three research questions. The first research question concerns what grammatical perspective is most present in the grammar exercises in two digital learning resources. In the second research question, I look at what grammatical discipline that is most in focus in these grammar exercises, and in the last research question, I investigate which kind of learningactivities the grammar exercises specify that the students must do in the various digital learning resources. I have done a qualitative content analysis of digital grammar exercises, of two separate publishers, to examine the problem statement. What kind of grammatical content does the students work with in school, and what type of approaches to grammar is it suitable to use in the case of the students’ development and results from similar studies, is at the core of the theory and previous research which my findings from the analysis of the grammar exercises will be based in. The results from this study show that the grammar exercises have a relatively similar content. Overall, the results from this study show how the grammar exercises in these digital learning resources have a perspective that involves normative and formal grammar, and how morphology is the grammatical discipline that is most in focus in these grammar exercises. Both digital learning resources have learning activities that largely consist of categorizing grammatical content within word classes, or the students must identify different words to the word classes that the words belong to. How the teacher chooses to use such digital learning recourses in the education is a central implication from the findings of this study.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleGrammatikkoppgaver i digitale læremidleren_US
dc.title.alternativeGrammar exercises in digital learning resourcesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record