Show simple item record

dc.contributor.advisorGiæver, Tonje Hilde
dc.contributor.authorØsthaug, Maren
dc.date.accessioned2023-10-18T08:30:25Z
dc.date.available2023-10-18T08:30:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097200
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvordan lærere på mellomtrinnet underviser om kildebevissthet og kritisk mediebruk. Jeg har undersøkt deres kunnskap knyttet til kildekritikk, samt hvilke didaktiske valg de gjør når det kommer til planlegging, gjennomføring og vurdering. For å finne ut av hvordan lærerne underviser i kildekritikk har det blitt gjennomført en kvalitativ intervjuundersøkelse. Jeg har intervjuet lærere på ulike skoler på Østlandet. Valget om å sette søkelyset på mellomtrinnet var fordi det er lite forskning på temaet og at innføringen av den nye lærerplanen i 2022 har et større fokus på kildekritikk. Studien indikerer at kildekritikk undervises på ulike måter, men at læreren vet hva som fenger elevene og bruker elevenes interesser inn i undervisningen. Det arbeides med kildekritikk i de fleste fag i skolen gjennom tverrfaglighet, men også egne undervisningsøkter. Elevene får opplæring i hva kildekritikk er og hvordan de skal bruke strategier for å være kritisk til kilder ol. Det ble avdekket at lærerne opplever at elevene er mer engasjerte når de lærer om kildekritikk enn når de lærer med kildekritikk. The purpose of this study has been to investigate how teachers in primary school teach source criticism and critical media usage. I have examined their knowledge related to source criticism, as well as the didactic choices they make when it comes to planning, execution and assessment. To find out how teachers teach source criticism, I have conducted a qualitative interview survey. I have interviewed teachers from various schools in Eastern Norway. The choice to focus on primary school was because there is little research on the topic and the introduction of the new curriculum in 2022 has a greater focus on source criticism. The study indicates that source criticism is taught in various ways, but that the teacher knows what engages the students and incorporates their interests into the teaching. Source criticism is taught in most subjects in school through interdisciplinary teaching, but also through separate teaching sessions. Students are taught what source criticism is and how to use strategies to be critical of sources, etc. It was revealed that teachers experience that students are more engaged when learning about source criticism than when learning with source criticism.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleDigital kildekritikk på mellomtrinnet - en kvalitativ studie fra lærerens perspektiven_US
dc.title.alternativeDigital source criticism in primary school – A qualitative study form the teacher’s perspectiveen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record