Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBubikova-Moan, Jarmila
dc.contributor.advisorSandvik, Margareth
dc.contributor.authorWold, Sanne Nilsplass
dc.date.accessioned2023-10-18T08:00:34Z
dc.date.available2023-10-18T08:00:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097183
dc.description.abstractI denne narrative litteraturgjennomgangen er det tatt for seg hva forskningslitteraturen sier om hvordan lærere bruker læringsbrett i den første lese- og skriveopplæringen. Dette området er både samfunnsrelevant, på elevenes individuelle plan og i fellesskap, sett i lys av digitaliseringen som foregår. Digitaliseringen i skolen skjer raskt, og det resulterer i et behov for digitalt pedagogisk kompetente lærere som kan implementere teknologiske enheter i undervisning med faglig hold. Litteraturgjennomgangen inneholder et artikkelutvalg som baserer seg på fagfellevurderte studier som analyseres, og drøftes opp mot relevant lese- og skrivefaglig teori, styringsdokumenter, rapporter og strategidokumenter omhandlende læreres digitale kompetanse. Drøftingen viser til resultater omhandlende et digitalt kunnskaps- og kompetansebehov aktuelt for skolen, hvor tematiske områder slik som bruk av teknologiske enheter, lærerutdanningers vektlegging av teknologi for å fremme tidlig lese- og skriveutvikling (literacy), områder innenfor begynneropplæringen som har betydning for elevers lese- og skriveutvikling, hensyn som må tas ved bruk av digitale enheter, og hva dette krever av en digitalt kompetent lærer. Konklusjonen baseres på artikkelanalysen og drøftingen, og viser til hva slags muligheter studiene beskriver for bruk av læringsbrett i den første lese- og skriveopplæringen, samt utfordringer knyttet til nevnte norskfaglig område. Det hele knyttes sammen av et gjennomgående tematisk område som omhandler lærerens digitale kompetanse, og at det er et behov for tverrvitenskapelig forskning. This narrative literature review concerns teachers use of tablets (iPad) in pupils early reading and writing education and is based on literature-research finds. The field of digitalization in schools and society is relevant concerning pupils as individuals, as well as the society as a whole. The digitalization is happening in a rapid speed, which is resulting in a need for digital pedagogically competent teachers who are able to implement digital devices, such as tablets, through classroom instruction. This literature review contains a selection of articles based on peer-reviewed studies. These studies are analyzed and discussed on the base of reading and writing theories, curriculum, reports and strategy-documents dealing with teachers´ digital competence. The discussion refers to results concerning a digital knowledge and need for competence relevant for school context where thematic areas such as teachers' attitudes towards technological devices, teacher education's emphasis on technology to promote early reading and writing development (literacy), areas within early years education that are important for pupils' reading and writing development and considerations that must be taken when using digital devices, and what this requires of a digitally competent teacher. The conclusion is based on the analysis of the included articles, and the discussion, which refers to the possibilities the studies describe for the use of tablets and technology in early reading and writing. As well as challenges related to the aforementioned early years academic area. It is all put together by a consistent thematic area throughout the analysis and discussion that concerns teacher's digital competence, and the fact that cross-disciplinary research is needed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleHva sier litteraturen om hvordan lærere arbeider med læringsbrett i den første lese- og skriveopplæringen?en_US
dc.title.alternativeWhat does the literature say about how teachers work with tablets in the early reading and writing instruction?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel