Show simple item record

dc.contributor.advisorAukland, Knut
dc.contributor.advisorTandberg, Håkon Naasen
dc.contributor.authorWarsame, Mohammed Abdi Abdullahi
dc.date.accessioned2023-10-17T14:54:45Z
dc.date.available2023-10-17T14:54:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097079
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å sette lys på undervisningen av tre muslimske lærere om kontroversielle tema i KRLE-faget. Blant de kontroversielle tema oppgaven tar for seg er karikaturtegningene, brenningen av Koran, kjønnsidentiteter og SIAN-demonstrasjoner. Hovedformålet har vært å belyse problemstillingen: "Hvordan påvirkes undervisningen av muslimske lærere om kontroversielle temaer i KRLE av fagets formålformulering?" Fokuset har vært på den betydelige påvirkningen som fagformuleringen har på lærernes valg når de underviser om kontroversielle temaer, samt om det er andre faktorer som også spiller en rolle i deres tilnærming til slike temaer. Ved å se nærmere på deres undervisning, har det gitt innblikk i deres relasjoner med elever og kollegaer og hvordan de forstår KRLE-faget. Relasjonen mellom respondentene, elever og kolleger var påvirket av antakelser som hadde betydelig påvirkning på hvordan de underviser om kontroversielle tema. En sentral antakelse var hvorvidt respondentene opplevde at de ble ansett som og kunne opptre som nøytrale lærere. Spesielt kvinnelige lærere som bruker hijab opplevde at deres synlig identitet begrenset deres mulighet til å være nøytrale lærere. Hovedfunnet i studien er at alle de tre respondentene ser på KRLE-faget som et holdningsdannende fag for å utvikle holdninger som respekt, toleranse og evnen til å leve i et mangfoldig samfunn. Imidlertid valgte de ikke å basere undervisningen om kontroversielle temaer, som brenningen av Koranen og karikaturtegningene, på disse verdiene. De valgte i stedet å opprettholde en nøytral holdning. Studiens funn antyder at dette valget er en konsekvens av de antakelsene de ble møtt med og deres ønske om å fremstå som nøytrale lærere. Dette har begrenset deres anvendelse av fagets formålsformulering i undervisningen om kontroversielle temaer. The objective of my master thesis is to shed a light on the teaching of three Muslim teachers in RE. The task addresses how teachers with islamic backgrounds teach controversial topics such as caricature drawings, the burning of the Quran, gender identities, and SIAN demonstrations. My main objective is to answer issues surrounding teaching certain topics that relate to Islam and tackling certain problem statements as "How are the teachings of Muslim teachers about controversial topics in RE are guided from the subject aims?" An underlying theme has been the significant influence the subject aims has on the teachers choices in teaching controversial topics, as well as whether there are other factors that also play a role in their approach to such topics. Upon conducting more thorough research, it has come to my attention how the relationships between students, colleagues and there understanding of the RE subject is shaped. The dynamic between the respondents, students, and colleagues are influenced by assumptions that have had a significant effect on the teaching of controversial topics. One of the key assumptions was whether the respondents felt that they were considered and could they act as neutral teachers or impartial. As for female teachers who wear the hijab, they felt that their visible identity limited their opportunity to be neutral teachers. A main finding from my research shows that, even though all three respondents view the RE subject as a value-creating subject to cultivate a health attitude such as respect, tolerance, and the ability to live in a diverse society, they chose not to base their teachings about controversial topics, like the burning of the Quran and caricature drawings, on these values. They chose instead to maintain a neutral stance. The study's findings suggest that this choice is influenced by the assumptions they were met with and their desire to appear as neutral educators. This has limited their use of the subject's aims in the teaching of controversial topics.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title«Men det er jeg, og ikke plagget, som står for undervisningen» - en oppgave om muslimske læreres undervisning om kontroversielle temaer i KRLE-fageten_US
dc.title.alternative«It is I, not the headscarf who is the teacher» -A study on Muslim teachers’ role on teaching controversial topicsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record