Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersson-Bakken, Emilia
dc.contributor.advisorMarti, Kristin Torjesen
dc.contributor.authorViken, Elise Bremer
dc.date.accessioned2023-10-17T14:43:28Z
dc.date.available2023-10-17T14:43:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097076
dc.description.abstractEtter innføringen av nye læreplaner ble kjønn og seksualitet fremhevet i større grad enn tidligere. Dagens skole bærer preg av trange kjønnsnormer og heteronormativitet som kan påvirke elevers identitetsutvikling. På bakgrunn av dette undersøker jeg i denne masteroppgaven lærernes perspektiver på undervisning på 3. trinn med lesing av bildeboka Ollianna (2020) av Gro Dahle som fremstiller et transbarn. Masteroppgaven er tilknyttet begynneropplæring og fokuserer på norsk- og pedagogikkfaget. Oppgavens problemstilling er: «Hvordan vil lærere jobbe med bildeboka Ollianna for å fremme inkluderende undervisning?». For å svare på problemstillingen er det utforsket to forskningsspørsmål: «Hva tanker lærerne om å bruke boka i undervisning på 3. trinn?» og «Hvilket utbytte tenker lærerne elever kan få av å lese boka?». For å besvare problemstillingen er det gjennomført intervju med tre norsklærere. Datamaterialet analyseres med bruk av aktuell forskning og litteratur. Av teoretiske perspektiver er hovedvekten lagt på bildebok og bildebokas potensiale, inkluderende undervisning og LHBTQ+. Funnene fra studien tyder på at informantene mener at Ollianna kan brukes i undervisning om kjønnsmangfold for å lære elevene mer om temaet. Informantene gir uttrykk for at det er viktig for elevene å ha kunnskap om kjønnsmangfold. Informantene gir uttrykk for at de mener at elevene kan lære empati av å lese og diskutere boka, noe som de uttrykker kan føre til mindre identitetsbasert mobbing. Funnene viser at informantene har forskjellig forståelse av begrepet inkluderende undervisning, hvor de vektlegger funksjonsevne, ferdigheter språk og kultur. Informantene fremhever viktigheten av planlegging dersom de skal gjennomføre undervisning med en utfordrende bildebok. Jeg argumenterer for, i tråd med teori og tidligere forskning at det er behov for økt kunnskap om inkluderende undervisning og LHBTQ+ i dagens lærerutdanning. After the introduction of the new curricula, gender and sexuality were emphasized to a greater extent than before. Today's schools are characterized by narrow gender norms and heteronormativity, which can affect students' identity development. Based on this, in this master's thesis I examine the teachers' perspectives on teaching at 3rd grade with reading the picture book Ollianna (2020) by Gro Dahle, which portrays a trans child. The master's thesis is related to early childhood education and focuses on language arts and pedagogy. The assignment's main research question is: "How will teachers work with the picture book Ollianna to promote shared teaching?". In order to answer the problem, research questions have been explored: "What do the teachers think about using the book in teaching at 3rd grade?" and "What benefits do the teachers think students can get from reading the book?". In order to answer the research question, interviews were conducted with three teachers. The data material is analyzed using current research and literature. From a theoretical perspective, the main emphasis is on picture books and picture books' potential, inclusive teaching and LGBTQ+. The findings from the study indicate that the informants believe that Ollianna can be used in teaching about gender diversity to teach students more about the topic. The informants express that it is important for students to have knowledge about gender diversity. The informants express that they believe that pupils can learn empathy from reading and discussing the book, which they say can lead to less identity-based bullying. The findings show that the informants have different understandings of the concept of inclusive teaching, where they emphasize functional ability, language skills and culture. The informants emphasize the importance of planning if they are to carry out the teaching with a challenging picture book. I argue, in line with theory and previous research, that there is a need for increased knowledge about joint teaching and LGBTQ+ in today's teacher training.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleKjønnsmangfold i litteraturundervisningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record