Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTürken, Salman
dc.contributor.authorMoe, Johannes
dc.date.accessioned2023-10-16T11:15:26Z
dc.date.available2023-10-16T11:15:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096712
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som formål å undersøke hvilke egenskaper og kvaliteter uteskole kan tilføre for elever med utfordrende atferd. Følgende problemstillingen ble formulert for denne oppgaven: «Hvilke muligheter opplever lærere i praktiseringen av uteskole for elever med utfordrende atferd?». Til sammen ble tre forskningsspørsmål utformet for å kunne besvare problemstillingen: 1) «Hvordan forstår lærere elever med utfordrende atferd?» 2) Hvilke egenskaper med uteskole verdsetter lærere i sin praktisering?» 3) Hvordan opplever lærere elever med utfordrende atferd under uteskole?». Datainnsamlingen ble utført gjennom semistrukturerte forskningsintervju av til sammen fire praktiserende lærere på ungdomstrinnet. Utvalget besto to lærere fra ordinære skoler, en fra spesialskole og en som er lærer på en alternativ opplæringsarena. I intervjuene reflekterte informantene rundt deres forståelse av elever med utfordrende atferd, i form deres subjektive erfaringer om hvilken type atferd som utfordrer og hva som forårsaker dette. De gjorde også rede for deres forhold til uteskole, og hvordan de opplever elever med utfordrende atferd under uteskole. Hovedfunnene i denne studien rundt lærernes forståelser av utfordrende atferd, viser at lærerne opplever ulike typer atferd som mest utfordrende. To av lærerne viser til en oppfattelse av at utfordrende atferd oppstår på bakgrunn av rammene som klasseromsundervisning har i form av ensformige læringsaktiviteter. Informantene delte perspektivet om at utfordrende atferd oppstår som en reaksjon på konteksten eleven befinner seg i. Samtidig er det elevene som bryter med forventningene og krav som læreren har, som oppfattes som mest utfordrende. Samlet viser funnene i denne studien at lærerne opplever at uteskole kan tilføre muligheter for; relasjonsdannelse, atferdsregulering og sosial læring. Dette oppstår på bakgrunn av uteskolens egenskaper, i form av friere rammer som tilrettelegger for kommunikasjon og sosialt samspill. Mulighetene som informantene fremhever uteskole kan tilføre, viste seg å gjelde først og fremst elever med eksternaliserende atferd. The purpose of this master's thesis is to investigate which characteristics and qualities outdoor schools can add to pupils with challenging behaviour. The following problem was formulated for this assignment: "What opportunities do teachers experience in the practice of outdoor school for pupils with challenging behaviour?". Altogether, three research questions were designed to be able to answer the problem: 1) "How do teachers understand pupils with challenging behaviour?" 2) Which characteristics of outdoor schools do teachers value in their practice?" 3) How do teachers experience pupils with challenging behaviour during outdoor school?". The data collection was carried out through semi-structured research interviews with a total of four practicing teachers at secondary schools. The committee consisted of two teachers from ordinary schools, one from a special school and one who is a teacher at an alternative school. In the interviews, the informants reflected on their understanding of pupils with challenging behaviour, in the form of their subjective experiences of what type of behaviour is challenging and what may causes this. They also gave an account of their relationship with outdoor education, and how they experience students with challenging behaviour during an outdoor education setting. The main findings in this study regarding the teachers' understanding of challenging behaviour, show that the teachers experience different types of behaviour as the most challenging. Two of the teachers refer to a perception that challenging behaviour arises because of the background of the framework, that classroom teaching has in the form of monotonous learning activities. The informants shared the perspective that challenging behaviour occurs as a reaction to the context the student finds himself in. At the same time, it is the students who violate the expectations and demands of the teacher, who are perceived as the most challenging. Overall, the findings in this study show that the teachers feel that outdoor school can add opportunities regardig; relations, behaviour regulation and social learning. This arises on the basis of the outdoor school's characteristics, in the form of a more open framework that facilitates communication and social interaction. The results in the form of benefits, is more regarding students with externalizing behaviouren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleMulighetene bak praktisering av uteskole for elever med utfordrende atferden_US
dc.title.alternativeThe Possibilities in Practicing Outdoor Education for Students with Challenging Behaviouren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel