Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørkvold, Tuva
dc.contributor.authorLudviksen, Isabella
dc.date.accessioned2023-10-16T07:56:26Z
dc.date.available2023-10-16T07:56:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096629
dc.description.abstractI min entreprenørielle masteroppgave har jeg utviklet et brettspill for begynneropplæringselever på 2.-4. trinn, som lærere kan ta i bruk i norskundervisningen. Brettspillet går ut på at elevene i grupper må samarbeide om å samle inn syv elementer (hovedperson, sted, hjelper, magisk tall, motstand, gjenstand og mål) til et eventyr elevene senere skal skape. Når alle elementene er samlet inn, er det opp til læreren hva slags etterarbeid gruppen skal gå videre med. Det kan eksempelvis være at eventyret skal tegnes, skrives eller dramatiseres. Samtidig som elevene spiller, vil de møte på lekende og fysiske utfordringer underveis. Brettspillet står i kontrast til den tradisjonelle stillesittende undervisningen og lar elevene leke seg til læring. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan jeg utvikle et lekende spill for begynneropplæringseleven, som gir kunnskap om eventyr, samtidig som elevene er i fysisk aktivitet? Teorigrunnlaget tar utgangspunkt i en fagovergripende tilnærming: Læringssynet er «barn lærer med hele seg», tema og arbeidsmåten er «å leke seg til læring gjennom brettspill» og faget er norsk. Jeg har brukt pedagogisk designforskning som overordnet metode i utviklingen av brettspillet og fått testet det ut gjennom to sykluser. Datainnsamlingen har bestått av observasjon, videoobservasjon, intervju og innsamling av elevtekster. Det ble utarbeidet en innholdsanalyse etter hver syklus, som har dannet utgangspunkt for videreutviklingen av brettspillet. Gjennom arbeidet med masteroppgaven har jeg blant annet funnet at å leke seg til læring gjennom brettspill engasjerer og motiverer elevene til læring og utforsking av eventyrsjangeren. I den muntlige delen av eksamen redegjøres det for hvordan brettspillet har utviklet seg gjennom de to syklusene og til et endelig sluttprodukt. In my entrepreneurial master’s thesis, I have developed a board game for students attending 2th-4th grade, which teachers may use as part of teaching Norwegian (L1). During play, the students are divided into groups. A group must cooperate to collect seven elements (main character, place, helper, magical number, resistance, object, and goal), which are later being used to create a fairy tale. When the elements are collected, it’s up to the teacher what kind of consecutive work the group will perform. It could be, for example, that the task is to draw, write or dramatize the fairy tale. At the same time as the students play, they must deal with various playful and physical challenges. The board game differs from the more traditional sedentary classroom education, and lets the students play their way into learning. My master’s thesis explores the following: How can I develop a playful game for students in early schooling which provides knowledge about fairy tale at the same time as the students are being physically active? The theoretical framework is based on an interdisciplinary approach: the viewpoint of learning is “children learn with their whole being”. The theme and working method is “playing to learn through board games” and the subject is Norwegian. I have used educational design research as method during the development phase. The board game is tested in two cycles. Data is collected through classroom observation, video observation, interview and collection of texts written by students. A content analysis was conducted after each cycle, which formed the basis for further development. Throughout the work on my master’s thesis, I have concluded that playing a board game to learn can be both motivating and engaging for the students, at the same time as they get to explore and learn about the fairy tale genre. During the oral examination I will explain in detail how the board game has developed into a final product through the two test cycles.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleDet var en gang et eventyr: Et lekende og lærende brettspillen_US
dc.title.alternativeOnce upon a time there was a fairy tale – a playful and learning-based board gameen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record