Show simple item record

dc.contributor.advisorRøthing, Åse
dc.contributor.authorLangeland, Marthe Lilletun
dc.contributor.authorWidahl, Hedda Brita Beata
dc.date.accessioned2023-10-13T08:36:36Z
dc.date.available2023-10-13T08:36:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096322
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utforsker erfaringene og opplevelsene til unge skeive kvinner som har gått på kristne privatskoler i Norge. Fokuset er rettet mot hvordan skolens kristne verdier og holdninger har påvirket deres oppfatning av eget selvbilde og identitet. For å utforske dette, har to underordnede forskningsspørsmål blitt formulert: 1) Hvilke holderinger til seksualitet ble formidlet av skolens ansatte gjennom undervisning og skolens praksis? og 2) På hvilke måter har skeive kvinner som har gått på en kristen privatskole opplevd anerkjennelse - eller fravær av dette - i skolesammenheng? Og på hvilke måter har dette påvirket deres selvbilde og identitetsutvikling? Studien er basert på syv kvalitative, semistrukturerte intervjuer med unge skeive kvinner fra ulike deler av landet. Alle deltakerne er i aldersgruppen 20-30 år og har minimum gått tre år på en kristen privatskole. Deltakernes erfaringer og fortellinger blir analysert og diskutert med utgangspunkt i Honneths (2008) tre former for anerkjennelse: kjærlighet, rettigheter og solidaritet. Funnene viser at det er et fravær av undervisning om seksualitet på flere av de kristne privatskolene våre deltagere har erfaring fra. Imidlertid ser vi at seksualitet blir berørt gjennom kristendomsundervisningen og formidlingen av «det kristne budskapet», der bibelen brukes for å formidle hva som er moralsk rett og galt. Hvordan læreren velger å bruke Gud i møte med elevene har hatt stor betydning for kvinnenes selvforståelse og identitet. Flere av kvinnene beskriver lærere som tydelig tar med seg fordømmende holdninger inn i undervisning og bruker Guds ord for å formidle at skeiv seksualitet er fundamentalt feil og syndig. Denne formidlingen påvirket også opplevelsen av inkludering i skolekulturen. De skeive kvinnene i studien beskriver hvordan de måtte tilpasse seg en heteronormativ forståelse for å bli inkludert i det sosiale fellesskapet på skolen. Et viktig funn i denne studien er påvirkningen rektor som skoleleder kan ha for en hel skolekultur. En av deltakerne i studien deler en opplevelse som skiller seg betydelig ut fra de andre deltakerne. Hun beskriver en rektor som sto opp for skeives rettigheter og kritisk utfordret normene som var til stede på skolen. This master's thesis explores the experiences of young queer women who have attended Christian private schools in Norway. The focus is directed towards how the schools' Christian values and attitudes have influenced their perception of self-image and identity. In order to explore this matter, two additional research inquiries have been devised: 1) What attitudes towards sexuality were conveyed by the school staff through teaching and school practices? and 2) In what ways have queer women who have attended Christian private schools experienced recognition - or the lack thereof - within the school environment? And how has this influenced their sense of self and development of their identity? The study draws upon seven qualitative, semi-structured interviews conducted with young queer women hailing from diverse regions of the country. All participants fall within the age range of 20 to 30 years and have undergone a minimum three-year tenure at a Christian private school. The experiences and narratives of the participants are analyzed and discussed using Honneth's (2008) three dimensions of recognition: love, rights, and solidarity. The findings reveal a lack of sexuality education in several of the Christian private schools attended by our participants. However, we observe that sexuality is addressed through Christian religious education, where the Bible is used to communicate what is morally right and wrong. How teachers choose to incorporate God in their interactions with students has had a significant impact on the women's self-understanding and identity. Several women recount instances where teachers openly express judgmental attitudes in their teaching and employ religious scripture to communicate that queer sexuality is fundamentally immoral and sinful. This communication also affected their sense of inclusion within the school culture. The queer women in the study describe how they had to conform to a heteronormative framework in order to be accepted within the social community at school. An noteworthy discovery in this study is the impact a school principal can have on the broader school culture. One of the participants in the study recounts an experience that notably deviates from the others. She depicts a principal who advocated for the rights of queer individuals and actively questioned the prevailing norms within the school.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleÅ være skeiv på en kristen privatskole - En studie basert på intervjuer med unge skeive kvinneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record