Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMarti, Kristin Torjesen
dc.contributor.authorKarlsen, Ingrid Normann
dc.date.accessioned2023-10-12T09:20:43Z
dc.date.available2023-10-12T09:20:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096018
dc.description.abstractI denne studien blir det undersøkt hvordan nettbrett og lærer-i-rolle kan inngå som ressurs i kreativ og multimodal tekstskaping. For å besvare min problemstilling tok jeg i bruk en kasusstudie inspirert av pedagogisk designforskning. Det har blitt tatt i bruk intervju, observasjon og innsamling av elevtekster for å samle inn datamateriale som skal hjelpe meg å besvare mine forskningsspørsmål. Analysen i denne studien er gjennomført ved bruk av tematisk analyse. Den tematiske analysen tar utgangspunkt i mine forskningsspørsmål, som er følgende: 1. Hvilke erfaringer og tanker gjør læreren seg om bruk av nettbrett i tekstskaping i skriveundervisningen? 2. Hvordan igangsetter og veileder læreren elevenes skriveprosess når de jobber med BookCreator? 3. Hvordan brukes ulike modaliteter i elevtekstene, og hvilke uttrykk for kreativ tekstskaping kan ses i tekstene? I undervisningsopplegget som ble gjennomført til denne studien var det nettbrett og lærer-i-rolle som sto i fokus. Gjennomføringen av undervisningen ble gjort av klassens kontaktlærer, som er den primære informanten i denne studien. Funnene i denne studien antyder at det å ta i bruk nettbrett som ressurs kan være vanskelig dersom man ikke har god nok profesjonsfaglig digital kompetanse. De viser også at BookCreator kan være et godt verktøy for elevene når de skal lage multimodale tekster, da de klarer å ta i bruk ulike modaliteter uten eksplisitt forklaring fra læreren. I funnene kan man også se at lærer-i-rolle kan bli tatt i bruk som en inngang når man skal iscenesette en skrivesituasjon og at elevene viser utrykk for at lærer-i-rolle er engasjerende. This study examines how tablets and teacher-in-role can be included as a resource in creative and multimodal text creation. To answer my problem, I used a case study inspired by educational design research. Interviews, observations and the collection of student texts have been used to gather data that will help me answer my research questions. The analysis in this study has been carried out using thematic analysis. The thematic analysis is based on my research questions, which are the following: 1. What experiences and thoughts does the teacher have about the use of tablets in text creation in writing lessons? 2. How does the teacher initiate and guide the pupils' writing process when working with BookCreator? 3. How are different modalities used in the student texts, and what expressions of creative text creation can be seen in the texts? The lesson plan for this study focused on tablets and teacher-in-role. The teaching was carried out by the class' contact teacher, who is the primary informant in this study. The findings in this study suggest that using tablets as a resource can be difficult if you do not have sufficient professional digital competence. They also show that BookCreator can be a good tool for students when creating multimodal texts, as they are able to use different modalities without explicit explanation from the teacher. In the findings, one can also see that teacher-in-role can be used as an input when staging a writing situation and that the students show that teacher-in-role is engaging.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleNettbrett og lærer-i-rolle som ressurs i den første skriveopplæringenen_US
dc.title.alternative«Tablet and teacher in role as resource in the first writing education»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel