Show simple item record

dc.contributor.advisorBubikova-Moan, Jarmila
dc.contributor.authorJøssund, Siri Mikaela
dc.date.accessioned2023-10-12T08:43:18Z
dc.date.available2023-10-12T08:43:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095993
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i spesialpedagogikk undersøker hvordan lærere tilpasser undervisningen for å inkludere elever med lav forståelse av norsk i ordinær undervisning. Den inkluderende skole er presisert i skolepolitiske føringer, hvor det tydelig fremkommer at alle elever i grunnskolen har rett til en inkluderende opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2022). Ved Stortingsmelding 6, Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO ble også en økende inkluderende praksis satt i søkelyset, hvor inkludering av minoritetsspråklige elever særlig vektlegges (Meld. St. 6 (2019–2020)). For å undersøke hva lærere legger i grunn når de tilpasser opplæringen for elever med lav forståelse av norsk, har det blitt tatt i bruk to forskningsspørsmål: (1) hvilke tiltak erfarer lærere har en inkluderende effekt sosialt og faglig blant denne elevgruppen og (2) hvordan vurderer lærere sin kompetanse for å inkludere minoritetsspråklige elever med lave norskferdigheter? For å besvare forskningsspørsmålene ble det brukt en kvalitativ metodisk tilnærming, der metoden for datainnsamling var kvalitativt dybdeintervju. Det ble gjennomført fem individuelle semi-strukturerte intervjuer med grunnskolelærere. Hovedfunnene i studien er at lærere har en bred forståelse av inkluderingsbegrepet, og hevder at fokus på begrepslæring, tilpassede oppgaver, medvirkning, interkulturelle praksiser og organisatoriske faktorer fungerer inkluderende for elever med lav forståelse av norsk i ordinær undervisning. Funn viser også at lærere anser formell kompetanse innen norsk som andrespråk eller kompetanse om flerspråklighet som viktig, men ikke nødvendig. Erfaring pekes på som tilstrekkelig blant samtlige. Konklusjon av studien er at lærere tilpasser undervisningen for elever med lav forståelse av norsk ved å ta pedagogiske- og didaktiske valg basert på deres erfaringer med denne elevgruppen. Mange av de pedagogiske- og didaktiske valgene lærerne tar står i stil med teori og forskning. Likevel argumenteres det for kunnskaps- og kompetanseutvikling blant lærere. This Master's thesis in special education investigates how teachers adapt their teaching to include students with low proficiency in Norwegian in regular classrooms. Inclusive education is emphasized in educational policies, clearly stating that all students in primary schools have the right to an inclusive education (Utdanningsdirektoratet, 2022). In the White Paper 6, an increasing inclusive practice is also highlighted, with emphasis on the inclusion of minority language students (Meld. St. 6 (2019-2020)). In order to examine what foundations teachers rely on when adapting instruction for students with low proficiency in Norwegian, two research questions were employed: (1) which measures do teachers perceive as socially and academically inclusive for this student group, and (2) how do teachers assess their competence to include minority language students with low proficiency in Norwegian? To address these research questions, a qualitative methodological approach was utilized, employing qualitative in-depth interviews as the data collection method. Five individual semi- structured interviews were conducted with primary school teachers. The main findings of the study indicate that teachers have a broad understanding of the concept of inclusion and assert that a focus on conceptual learning, adapted tasks, student participation, intercultural practices, and organizational factors contribute to the inclusion of students with low proficiency in norwegian in regular classrooms. The findings also reveal that teachers consider formal competence in norwegian as a second language or knowledge of multilingualism to be important but not necessary. Experience is cited as sufficient among almost all participants. The study concludes that teachers adapt their instruction for students with low proficiency in Norwegian by making pedagogical and didactical choices based on their experiences with this student group. Many of the pedagogical- and didactical choices made by teachers align with theory and research. However, there is an argument for knowledge and competence development among teachers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleInkludering av minoritetsspråklige elever med lav forståelse av norsk i ordinær undervisningen_US
dc.title.alternativeInclusion of minority language students with low proficiency in Norwegian in ordinary educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record