Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJensen, Rein
dc.contributor.authorJohansson, Andrea
dc.date.accessioned2023-10-11T14:28:54Z
dc.date.available2023-10-11T14:28:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095863
dc.description.abstract«Mindre idrettsrettet» kroppsøving er et nytt begrep i fagfornyelsen (lk20). Hensikten med dette masterprosjektet har vært å undersøke hvordan kroppsøvingslærere på barnetrinnet forstår intensjonen om et mindre idrettsrettet fag og hvilken erfaring de har med idrett i kroppsøvingsundervisningen. I tillegg har prosjektet forsøkt å aktualisere idrettsbegrepet i fagfornyelsen, ved å se det fra et danningsperspektiv. Problemstillingen var: Hvordan forstår kroppsøvingslærere på barnetrinnet intensjonen om et mindre idrettsrettet fag og hva er lærernes erfaringer med bruk av idrett i kroppsøvingsfaget? Det teoretiske rammeverket baserer seg hovedsakelig på Wolfgang Klakfkis dannelsesteori, med vekt på dannelse og samfunn, selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet som grunnleggende egenskaper ved dannelse og hans forståelse av prestasjonsbegrepet. I tillegg tar jeg for meg prestasjonsmotivasjon og danning knyttet til teori om konkurranse og mestringsorientert klima. Videre baserer det seg på Birger Peitersen og Helle Rönholts begrep omkring handlekompetanse, og avslutningsvis klasseledelse i kroppsøving fra et dannelsesperspektiv. For å besvare problemstillingen ble det gjennomført ikke - deltakende observasjon etterfulgt av kvalitative semistrukturerte intervjuer av fire kroppsøvingslærere på barnetrinnet, henholdsvis femte- og syvende trinn. Observasjonene ble utgangspunkt for utarbeidelse av intervjuguide og derav innholdet i intervjuene. Resultatene viser at «mindre idrettsrettet» kroppsøving blir forstått som en oppgradering av mål og innhold knyttet til bruk av idrettsaktiviteter i kroppsøvingsundervisningen. I tillegg viser funnene at bruk av idrettsaktiviteter i kroppsøving, henholdsvis lagspill og konkurranse, kan bidra til elevers danningsprosess, dersom læreren utøver klasseledelse i et danningsperspektiv. «Less sports-oriented» physical education is a new term in the new curriculum (lk20). The purpose of this study has been to investigate how primary school physical education teachers understand the intention of a “less sports-oriented” subject and what their experience is with sports in physical education teaching. Additionally, the study attempts to actualize the sports concept in the new curriculum by viewing it from an educational perspective. The research question was: How do primary school physical education teachers understand the intention of a «less sports-oriented» subject, and what are the teacher’s experiences with the use of sports in physical education? The theoretical framework is mainly based on Wolfgang Klafkis’ educational theory, emphasizing education and society, autonomy, participation, and solidarity as fundamental qualities of education and his understanding of the performance concept. Additionally, the framework discusses performance motivation and education related to theories of competition and mastery-oriented climate. It also draws on Birger Peitersen and Helle Rönholts’ concept of action competence and finally classroom management in physical education from an educational perspective. To answer the research question, observations were conducted following by qualitative semi-structured interviews with four primary school physical education teachers, respectively, in fifth and seventh grade. The observations served as a basis for the interview guide and the content of the interviews. The results in this study suggest that «less sports-oriented» physical education is understood as an upgrade of goals and content related to the use of sports in physical education. Additionally, the results show that the use of sports in physical education, namely team sports and competition, can contribute to students’ educational process if the teacher exercises classroom management form an educational perspective.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title"Mindre idrettsrettet" kroppsøving sett fra et danningsperspektiven_US
dc.title.alternative«Less sports-oriented» physical education from an educational perspectiveen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel