Show simple item record

dc.contributor.advisorTkachenko, Elena
dc.contributor.authorJohansen, Maria Susann
dc.date.accessioned2023-10-11T14:05:17Z
dc.date.available2023-10-11T14:05:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095860
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt problemstillingen Hvordan forholder et utvalg lærere seg til elevenes språklige ressurser? Studiens problemstilling er videre delt inn i tre forskningsspørsmål; (1) Hvordan gjennomfører lærerne et undervisningsopplegg om flerspråklighet? (2) Hvilke ulike definisjoner har lærerne av flerspråklighet? (3) Hvordan reflekterer lærerne rundt bruk av flerspråklighet i skolen? Bakgrunnen for denne studien er mine tidligere erfaringer med at lærere i liten grad trekker fram elevenes språklige ressurser i undervisningen. For å undersøke denne problemstillingen har jeg utformet et undervisningsopplegg og tatt i bruk triangulering av metodene observasjon og intervju. Utvalget er to kontaktlærere som har flerspråklige elever. Undervisningsopplegget jeg utviklet, som lærerne gjennomførte med elevene, var at elevene skulle fargelegge sitt eget språkportrett. De fikk utdelt et omriss av en kropp og fikk spørsmålet «Hvilke språk er en del av deg?» Formålet med studien er å kunne bidra med ny innsikt i hvordan lærere jobber med flerspråklighet og elevenes språklige repertoar. Datamaterialet er analysert med formål om å få et helhetsinntrykk, å få fram meningsinnholdet, samt å se om det er noen sammenhenger mellom observasjon og intervju. Funnene i denne studien viser at lærerne i noen grad trekker fram elevenes språklige ressurser i undervisningen. Fokuset til lærerne ser ut til å være på kulturen og bakgrunnen til elevene i større grad enn språkene til de flerspråklige elevene. Lærernes definisjoner av flerspråklighet er noe ulike og de trekkes fram og drøftes for å se på hvilke syn og praksiser lærerne har. Språkportrettene elevene lagde, ga lærerne større innsikt om elevenes språkbakgrunn enn de hadde før undervisningsopplegget ble gjennomført. In this master's thesis, I have investigated the research question: How do a selected group of teachers approach their students' language resources? The research question is further divided into three sub-questions: (1) How do the teachers implement a teaching approach on multilingualism? (2) What definitions do the teachers have of multilingualism? (3) How do the teachers reflect on the use of multilingualism in schools? The background for this study stems from my previous experiences where teachers have been found to rarely utilize their students' language resources in their teaching. To examine this research question, I have designed a teaching approach and employed the triangulation of observation and interviews as research methods. The sample consists of two class teachers who have multilingual students. The teaching approach I developed, which the teachers implemented with the students, involved the students colouring their own language portraits. They were given an outline of a body and were asked, "Which languages are a part of you?" The purpose of this study is to contribute new insights into how teachers work with multilingualism and their students' language repertoire. The data collected is analysed to gain an overall impression, extract meaningful content, and identify any connections between observation and interviews. The findings of this study indicate that the teachers, to some extent, incorporate their students' language resources in their teaching. The teachers appear to focus more on the students' culture and background rather than the languages of the multilingual students. The teachers' definitions of multilingualism vary somewhat and are highlighted and discussed to explore the different perspectives and practices of the teachers. The language portraits created by the students provided the teachers with greater insight into their linguistic backgrounds compared to their knowledge before implementing the teaching approach.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title«Jeg vet ikke om de føler det er en ressurs» - En kvalitativ studie av et utvalg læreres refleksjoner rundt flerspråklighet i undervisningen etter å ha lagd språkportrett med eleveneen_US
dc.title.alternative“I don’t know if they feel that it is a resource” - A qualitative study of a selection of teachers' reflections on multilingualism in the classroom after making language portraits with the studentsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record