Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWinje, Øystein
dc.contributor.authorJensen, Håkon Trolldalen
dc.date.accessioned2023-10-11T13:52:42Z
dc.date.available2023-10-11T13:52:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095851
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet ved Oslomet-storbyuniversitet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Studieretningen er Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 med fordypning i kroppsøving. Selv om friluftsliv tilsynelatende har hatt en økning i popularitet både i og utenfor skoleverket, vet vi fortsatt lite om hva som foregår i den faktiske friluftlivsundervisningen. Formålet med denne oppgaven er derfor å undersøke hvilke læringsaktiviteter som er sentrale i friluftslivsdelen av kroppsøvingsfaget. Prosjektet har søkt svar på følgende problemformulering: Hvilke læringsaktiviteter erfarer kroppsøvingslærer er betydningsfulle i friluftslivsundervisningen i kroppsøving, og finnes det indikasjoner på at disse aktivitetene kan bidra til dybdelæring hos elevene? For å undersøke denne problemstillingen, er studiens empiriske grunnlag produsert gjennom kvalitative forskningsintervju av fire kroppsøvingslærere som underviser i faget på sine respektive ungdomsskoler. Oppgavens tema belyses i hermeneutisk forstand, gjennom min tolkning av lærernes beskrivelser. Funnene viser at undervisningsaktivitetene lærerne legger opp til friluftslivsundervisningen i størst grad baserer seg på bekledning, båltenning og orientering, men at undervisningspraksisen deres i ulike grad utnytter potensiale for dybdelæring. Gjennom studiens resultatkapittel kommer det frem hvordan lærernes undervisning baserer seg på Deweys syn på educational experiences, men at de i ulik grad vektlegger Nicols fire former for «knowing». Avslutningsvis oppsummerer jeg med at friluftlivsundervisningen til de fire lærerne kan utnytte potensiale for dyp læring på en bedre måte ved å legge til rette for flere former for «knowing». This masters- thesis is written at Oslo Metropolian University, Faculty of Teacher Educaton and International Studies. The study program is Primary Teacher Education for Grades 5-10 with a specialization in physical eduaction. Despite the apparent increase in popularity of outdoor activities both within and outside the education system, we still know little about what takes place in actual outdoor education. The purpose of this thesis is therefore to investigate the key learning activities in the outdoor education component of physical education. The project has sought answers to the following research question: «What learning activities do physical education teachers consider significant in outdoor education within physical education, and are there indications that these activities can contribute to deep learning among students»? To examine this issue, the empirical basis of the study was generated through qualitative reasearch interviews with four physical education teachers who teach the subject at their respective secondary schools. The theme of the thesis is illuminated in a hermeneutic sense through my interpretation of the teachers’ descriptions. The findings show that the teaching activities that the teachers primarily focus on in outdoor education are related to clothing, fire lighting and orienteering. However, their teaching practices vary in terms of exploiting the potential for deep learning. The results chapter of the study reveals how the teachers’ instruction is based on Dewey’s perspective on educational experiences, but they differ in the extent to which they emphasize Nicol’s four forms of «knowing». In conclusion, I summarize that the outdoor education provided by the four teachers could better harness the potensial for deep learning by facilitating multiple form of «knowing.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleFra friluftsliv til dypere forståelse: En kvalitativ studie om læreres erfaringer med friluftsliv i kroppsøvingen_US
dc.title.alternativeFrom Outdoor Education to Deeper Understanding: A Qualitative Study on Teachers' Experiences with Outdoor Education in Physical Educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel