Show simple item record

dc.contributor.advisorAukland, Knut
dc.contributor.authorHeyning, Herman Nyborg
dc.date.accessioned2023-10-11T10:49:43Z
dc.date.available2023-10-11T10:49:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095774
dc.description.abstractDenne studien undersøker kildebegrepet i religions- og livssynsundervisningen. Rammeverket for studien er inspirert av pedagogisk designforskning, og tar sikte på å bidra praktisk og teoretisk. Studien er utført ved å utvikle en intervensjon med «kildepakke» som metode. Kildepakken inneholder fem ulike skriftlige kilder og en 360-video til å lære om pilegrimsreisen i islam. Religionsdidaktikken har til gode å utvikle et begrepsapparat for å snakke om kilder. Problemstillingen for studien er derfor: Hva er kilder i religions- og livssynsundervisningen? Problemstillingen er besvart gjennom tre forskningsspørsmål: (1) Hva kjennetegner elevenes muntlige analyse av og refleksjon over kildepakken og kilder i KRLE-faget? (2) Hvordan fungerer 360-video som kilde? (3) Hva vil det si å jobbe med kilder i religionsundervisningen (3). Å jobbe med kilder er noe grunnleggende i skolen, og KRLE-faget. Datamaterialet i denne studien består av lydopptak fra klasserommet som gir et uvanlig innblikk i hvordan elevene snakker om fagstoffet når læreren ikke er til stede. I tillegg er det gjennomført to fokusgruppeintervjuer med de samme elevene som deltok i undervisningen. Datamaterialet er analysert grundig og kodet med programmet Nvivo for lettere å systematisere den omfangsrike dataen. Studien indikerer at kildearbeid er krevende både for elevene og religionsdidaktikken. Elevenes og religionsdidaktikken mangler et treffende språk for å analysere, reflektere over og vurdere kilder til kunnskap om religion. Dette handler til dels om undervisningsoppleggets struktur med en lite involvert lærer til å stimulere til kritisk refleksjon og til dels at tematikken er ukjent for elevene i KRLE-faget spesifikt. Elevenes hverdagsspråk dominerer når de jobber uforstyrret i grupper med kildene, og reflekterer en måte å snakke om religion på som er preget av humor og et syn på religion som noe litt gammeldags og utdatert. Studien drøfter hva kilder kan være og viser en vei til ulike didaktiske måter å tenke på i arbeidet med analyse av og kritisk refleksjon over kilder i religionsfaget. Studien munner ut i en modell som gir en oversikt over aktuelle begreper og tilnærminger til å jobbe med kilder i religionsfaget. This study investigates the concept of sources in religious education. The framework for the study is inspired by educational design research and aims to contribute both practically and theoretically. The study was conducted by developing an intervention using a "source package" as a method. The source package consists of five different written sources and a 360-degree video for learning about the pilgrimage in Islam. Religious didactics have yet to develop a conceptual framework for discussing sources. Therefore, the research question for the study is: What are sources in religious and worldview education? The research question is answered through three research questions: (1) What characterizes students' analysis and reflection on the source package and sources in the subject of religious education? (2) How does the 360-degree video function as a source? (3) What does it mean to work with sources in religious education? Working with sources is fundamental in schools and in religious and worldview education. The data for this study consists of audio recordings from the classroom, providing an unusual insight into how students discuss the subject matter when the teacher is not present. In addition, two focus group interviews have been conducted with the same students who participated in the instruction. The data has been thoroughly analyzed and coded using the Nvivo software to facilitate the systematic organization of the extensive data. The study indicates that working with sources is challenging for both students and religious didactics. Students and religious didactics lack an appropriate language to analyze, reflect on, and evaluate sources of knowledge about religion. This is partly due to the structure of the instructional design, with a less involved teacher to stimulate critical reflection, and partly because the topic is unfamiliar to the students in religious education specifically. The students' everyday language dominates when they work undisturbed in groups with the sources, reflecting a way of talking about religion characterized by humor and a view of religion as somewhat old-fashioned and outdated. The study discusses what sources can be and presents various didactic approaches for analyzing and critically reflecting on sources in religious education. The study culminates in a model that provides an overview of relevant concepts and approaches for working with sources in religious education.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleHva er kilder i religions- og livssynsundervisningen?en_US
dc.title.alternativeWhat are sources in religious education?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record