Show simple item record

dc.contributor.advisorAksland, Charlotte
dc.contributor.advisorSandbakken, Mari
dc.contributor.authorHerland, Marius
dc.date.accessioned2023-10-11T09:25:21Z
dc.date.available2023-10-11T09:25:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095738
dc.description.abstractDette masterprosjektet undersøker smågruppesamtaler under et praktisk utforskende kjemiforsøk på ungdomstrinnet. Oppgaven fokuserer på samtalenes kjennetegn og på hvor elevene henter begrunnelsene sine fra. Gjennom en kvalitativ innholdsanalyse av transkripsjoner fra fire gruppesamtaler, analyseres smågruppesamtalene i lys av teori om naturfaglige samtaler og begrunnelser. Gruppene gjennomførte et utforskende opplegg som var utviklet for dette prosjektet. Et av hovedfunnene fra studien er at smågruppesamtalene inneholdt mye produktiv samtale, der elevene brukte hverandres kunnskap og evner til å resonnere og komme fram til konklusjoner og forklaringer. Dette gjaldt hovedsakelig i alle utforskingens faser, selv om det var noe variasjon. Et annet hovedfunn er at elevene brukte begrunnelser fra hverdagslivet og tidligere kunnskaper tidlig i utforskingen, men gikk over til å utelukkende basere argumentene sine på egen data etter hvert som de kom i gang med datainnsamlingen. Dette funnet er svært interessant med tanke på at det finnes lite relevant forskning på dette fra før. Videre ser jeg funnene i lys av teori om støtte under arbeidet, og viktigheten av gode støttestrukturer fra læreren og forkunnskaper hos elevene trekkes fram. Til slutt antyder studien at å jobbe i små grupper med utforskende arbeid kan, med gode støttestrukturer, være en måte å få elevene til å knytte kunnskap fra ulike fagområder sammen. Dette er sett på som viktig både for dybdelæring og utforskende arbeidsmåter. This master thesis examines small-group discussions during practical exploratory chemistry experiments in middle school. The focus is on the characteristics of the conversations and where the students draw their justifications from. Through a qualitative content analysis of transcripts from four groups, the small-group conversations are analyzed in light of theory about science group conversations and justifications. The groups worked with an exploratory lesson plan developed for this project. One of the main findings of the study is that the smallgroup conversations contained a lot of productive discussions, where students used each other's knowledge and abilities to reason and form conclusions and explanations. This was mainly the case in all phases of the exploration, although there was some variation. Another key finding is that students used justifications from everyday life and prior knowledge early in the exploration, but shifted to relying solely on their own data as they began collecting it. This finding is very interesting given the lack of relevant research on this topic. Furthermore, the findings are viewed in light of supporting structures. The importance of good supporting structures from the teacher and the students prior knowledge is highlighted. Finally, the study suggests that exploratory work in small groups can, with good supporting structures, be a way to help students connect knowledge from different subject areas. This is seen as important for both deep learning and exploratory teaching.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleUtforskende smågruppesamtaler under praktiske kjemiforsøk på ungdomstrinneten_US
dc.title.alternativeExploratory small-group discussions during practical chemistry experiments in secondary schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record