Show simple item record

dc.contributor.advisorXenofontos, Constantions
dc.contributor.authorHafeez, Aleena
dc.date.accessioned2023-10-10T14:40:11Z
dc.date.available2023-10-10T14:40:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095568
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å se på hvordan gutter og jenter opplever matematikklasserommet med fokus på deltakelse. Jeg ønsker å se om det er betydelig forskjell på gutter og jenters opplevelse, eller om de opplever det samme. Problemstillingen jeg tar for meg lyder som følger: Hvordan opplever gutter og jenter muligheten til deltakelse i matematikklasserommet? For å besvare problemstillingen min benyttet jeg meg av fokusgruppeintervju, individuelle intervju og observasjon av en matematikktime. Det ble gjennomført to fokusgruppeintervju, ett med tre gutter og ett med fire jenter. Deretter ble det foretatt individuelle intervju med to av jentene og to av guttene. Til slutt ble læreren intervjuet for å få frem hennes perspektiv også. For å se på guttenes og jentenes opplevelse av matematikklasserommet benyttet jeg meg av rammeverket «figured world» av Holland et al. (1998). Funnene fra min studie viser til at gutter deltar mer i matematikklasserommet. Guttene rakk opp hånden flest ganger i løpet av undervisningen. Og i intervjuene ga de inntrykk av at de deltok i klasserommet. Flere av jentene utrykte frykten for å svare feil og for å få kommentarer av en av de dominerende guttene. Noe som kunne medføre unngåelse av deltakelse i klasserommet. Med andre ord opplevde guttene større mulighet til deltakelse enn jentene. Studien min viser at man må ta hensyn til at gutter og jenter har ulik opplevelse av mulighet til deltakelse i matematikklasserommet. Og man må huske at det finnes variasjoner innad i kjønnene, vi kan ikke se på gutter og jenter som homogene grupper. The purpose of this master's thesis is to examine how boys and girls experience the mathematics classroom with a focus on participation. I aim to investigate whether there is a significant difference in the experience of boys and girls, or if they experience the same. The research question that I will address is: "How do boys and girls experience the opportunity for participation in the mathematics classroom?" In order to answer my research question, I utilized focus group interviews, individual interviews, and observation of a mathematics class. Two focus group interviews were conducted, one with three boys and one with four girls. Following this, individual interviews were conducted with two of the girls and two of the boys. Finally, the teacher was also interviewed to obtain her perspective on the matter. To examine the boys' and girls' experience of the mathematics classroom, I used the framework "figured world" by Holland et al. (1998). The findings from my study indicate that boys participate more in the mathematics classroom. The boys raised their hands more frequently during class. During the interviews, the boys gave the impression that they were actively participating in the classroom. Several of the girls expressed their fear of answering incorrectly and receiving comments from one of the dominant boys, which could lead to avoidance of participation in the classroom. The study showed that boys had a greater opportunity for participation than girls. It highlights the need to consider that boys and girls have different experiences of the opportunity for participation in the mathematics classroom. It is important to remember that there are variations within genders and we cannot consider boys and girls as homogeneous groups.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleKjønn og deltakelse i matematikklasserommet - En kvalitativ studie om gutter og jenters opplevelse av deltakelse i matematikklasserommeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record