Show simple item record

dc.contributor.advisorSkundberg, Øystein
dc.contributor.authorDahlø, Pauline
dc.date.accessioned2023-10-09T12:31:03Z
dc.date.available2023-10-09T12:31:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095289
dc.description.abstract«Folkehelse og livsmestring» er et av de tre tverrfaglige temaene i overordnet del av lærerplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Det ideelle foretaket Trygg av Natur har som visjon at alle barn kan stå opp hver dag og tenke at de mestrer hverdagen sin (Trygg av Natur, u.å.-a). I denne undersøkelsen er derfor målet å se nærmere på hvordan lærere som har gjennomført etterutdanning gjennom Trygg av Natur opplever å ha didaktiske verktøy for å tilrettelegge livsmestring for alle elever i skolen. Undersøkelsen er skrevet fra et spesialpedagogisk ståsted, og min problemstilling er: «Hvordan opplever lærere, som har gjennomført etterutdanningen i Trygg av Natur, å ha didaktiske verktøy for å implementere livsmestring i skolen?». Gjennom en kvalitativ tilnærming tar undersøkelsen utgangspunkt i datamateriale fra fire kvalitative forskningsintervju. Utvalget består av lærere som arbeider i skolen og har deltatt på to moduler i Trygg av Natur sin etterutdanning. Med utgangspunkt i datamaterialet består resultatet til undersøkelsen av hovedtemaene elever og livsmestring, utbytte og verdier. Første del tar for seg aspekter ved elever, livsmestring og hvilke roller informantene ser skolen og lærerne har i møte med det tverrfaglige temaet. Andre hovedtema tar for seg hvilket utbytte informantene fikk av å være deltaker på Trygg av Natur sin etterutdanning. Mens det siste handler om informantenes opplevelse av hva Trygg av Natur sine verdier er. Funnene i undersøkelsen viser at livsmestring er et komplekst begrep å implementere i skolen. Informantene opplever likevel at det er viktig å fokusere på. Trygg av Natur sin etterutdanning har gitt informantene en innføring og forståelse av hva metodikken innebærer. Den gav informantene nye perspektiver på verdier og læring i skolen. Etterutdanningen kan i seg selv fungere som et didaktisk verktøy lærerne kan ta i bruk ved implementering av livsmestring i opplæringen. I tillegg står verdier som utøvelse av medbestemmelse og tillit, følelse av tilhørighet og danning av et trygt handlingsrom sentralt for informantenes arbeid med livsmestring. "Public health and life skills" is one of the three interdisciplinary themes within the overarching national curriculum plan(Kunnskapsdepartementet, 2017). "Trygg av Natur" is a nonprofit organization with a vision and goal to provide all children with the belief that they are capable of managing their daily lives upon waking up every morning (Trygg av Natur, u.å.-a). The purpose of this study is to examine how teachers who have completed extended training through courses provided by "Trygg av Natur" perceive having the didactic tools to facilitate life skills for all students in school. This research paper is written from a special educations point of view, looking to examine and answer the following question: “How do teachers, who have completed the "Trygg av Natur"-training, experience having the didactic tools to implement life skills in schools?”. Through a qualitative approach, the study is based on data from four qualitative research interviews. The interviewees consist of teachers who currently teach in schools and all have participated in courses in the "Trygg av Natur"-program. Based on the information gathered in the interviews, the findings were categorized in the following; students and life skills, benefits and values. The first topic has to with aspects regarding students, coping with life, and what roles the interviewees consider the schools and the teachers to have have in dealing with the interdisciplinary subject that is life skills. The second category of findings pertain to the benefit or returns the interviewees themselves perceived to have obtained from participating in "Trygg av Natur" courses. The final topic deals with what the interviewees consider the values of "Trygg av Natur" to be. The results of the interviews show that the subjects consider the term "life skills" to be a complex concept to implement in schools. Regardless, the interviewees all considered it important for life skills to remain a focus. The "Trygg av Natur" courses also provided the interviewees with a greater understanding of what an inclusion of this method in schools implies in practice. It gave the informants new perspectives on values and learning in school. The methods taught in the courses seem to function as didactic tools that can be used by teachers when teaching students about managing obstacles in life. Additionally, were values such as exercises in participation, trust, feelings of belonging and the creation of safe spaces regarded as important to the interviewees in their work within life skills.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title"et skifte i tankegang". En kvalitativ undersøkelse om læreres opplevelse av Trygg av Natur sin etterutdanning og implementering av livsmestring i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record