Show simple item record

dc.contributor.advisorBeiler, Ingrid Miriam Rodrick
dc.contributor.authorBerseth, Thomas
dc.date.accessioned2023-10-09T08:03:00Z
dc.date.available2023-10-09T08:03:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095154
dc.description.abstractThis study investigates the attitudes towards oral English proficiency among students in Norway. Specifically, the study explores how students conceive of desirable oral English proficiency, and whether such conceptions are related to accent or pronunciation. Additionally, the study examines the relationship between students' conceptions of their own English proficiency and their oral participation in English. This study uses a qualitative research design that primarily utilizes interviews with 8th-grade Norwegian students as the main source of data, complemented by observations as a supplementary data source which then will analyse participants' responses related to their conceptions of desirable oral English proficiency, and whether these conceptions are related to accent or pronunciation. The results of the study suggest that students conceive of desirable oral English proficiency as being closely related to pronunciation and accent and that pronunciation is essential for effective communication. There was also evidence to suggest that accent and pronunciation played a role in these conceptions, with some participants viewing certain accents as more desirable than others. Moreover, the study found that students' conceptions of their own English proficiency were related to their oral participation in English, with those who perceived their proficiency as higher being more likely to participate in oral interactions. These findings have several implications for English language teaching and learning. Teachers should be aware of students’ attitudes towards accent and pronunciation and how these attitudes may impact their motivation and participation in oral English activities. Furthermore, teachers should be aware of how a focus on grammatical accuracy might impede students’ participation. Additionally, teachers should consider working on creating a positive classroom environment that encourages students to take risks and participate actively in oral communication. Denne studien undersøker holdningene til muntlig engelskkompetanse blant studenter i Norge. Spesielt utforsker studien hvordan studenter ser på ønsket muntlig engelskkompetanse, og om slike oppfatninger er relatert til aksent eller uttale. I tillegg undersøker studien forholdet mellom studentenes oppfatninger av sin egen engelskkompetanse og deres muntlige deltakelse på engelsk. Denne studien bruker kvalitativ forskningsdesign som primært benytter intervjuer med elever i 8. klasse som hovedkilde til datamateriale, supplert med observasjoner som en tilleggsdatakilde. Deretter vil studien analysere deltakernes svar knyttet til deres oppfatninger av ønsket muntlig engelskkompetanse og om disse oppfatningene er relatert til aksent eller uttale. Resultatene fra studien antyder at studentene anser ønsket muntlig engelsk ferdigheter som sterkt knyttet til uttale og aksent og at uttale er avgjørende for effektiv kommunikasjon. Det var også tegn på at aksent og uttale spilte en rolle i disse oppfatningene, der noen deltakere så på visse aksenter som mer ønskelige enn andre. Videre fant studien at studentenes oppfatninger om egne engelskkunnskaper var relatert til deres muntlige deltakelse i engelsk, der de som oppfattet sin kompetanse som høyere, hadde større sannsynlighet til å delta i muntlige interaksjoner. Disse funnene har flere implikasjoner for engelsk språkundervisning og språklæring. Lærere bør være mer oppmerksomme på studentenes holdninger til aksent og uttale, og hvordan disse holdningene kan påvirke deres motivasjon og deltakelse i muntlige engelskaktiviteter. Videre bør lærere være klar over hvordan fokuset på grammatisk nøyaktighet kunne hindre elevdeltakelse. I tillegg bør lærere vurdere å skape et positivt klasseromsmiljø som oppmuntrer studentene til å ta mer risiko og delta aktivt i muntlig kommunikasjon.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleOwnership in Oral Englishen_US
dc.title.alternativeEierskap i muntlig engelsken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record