Show simple item record

dc.contributor.advisorFadum, Aleksandra Hara
dc.contributor.authorBeyer, Vilde Vaa
dc.contributor.authorBjerkeset, Marlene
dc.date.accessioned2023-10-09T07:53:46Z
dc.date.available2023-10-09T07:53:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095145
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å undersøke grunnskolelæreres betraktninger rundt hvordan de benytter digitale ressurser i matematikkundervisning av minoritetsspråklige elever. For å undersøke grunnskolelæreres betraktninger har vi valgt å utforske problemstillingen ut fra de tre følgende forskningsspørsmålene: F1: Hvilke digitale ressurser benyttes i møte med minoritetsspråklige elever? F2: Hvordan benytter lærere de digitale ressursene? F3: Hvorfor benytter lærere akkurat disse digitale ressursene? Forskningsmetoden som er benyttet i denne oppgaven er et kvalitativt intervju, og det er tre informanter som har stilt til intervju. Metoden for analyse er en kombinasjon av en induktiv og deduktiv analyse, da vi både har benyttet kategorier som vi har generert ut ifra innhentede data, og brukt eksisterende kategorier hentet fra teori. Vår studie viser at informantene som deltok opplevde elevenes mangel på ferdigheter i norsk som den største utforingen i møte med minoritetsspråklige elever i matematikk. Informantene benytter en rekke didaktiske digitale ressurser i møte med minoritetsspråklige elever, og viser til at tilgang på visuelle representasjoner er en stor fordel. Selv om informantene benytter didaktiske digitale ressurser er det spesielt én ikke-didaktisk ressurs som stikker seg ut, oversettelsesverktøyet Google Oversetter. The purpose of this master’s thesis is to investigate primary school teachers’ reflections on how they use digital resources in mathematics education of minority language pupils. In order to investigate primary school teachers’ reflections, we have chosen to explore the issue based on the following three research questions: R1: Which digital resources are used when encountering minority language pupils? R2: How do teachers use the digital resources? R3: Why do teachers use these digital resources in particular? The research method used in this thesis is a qualitative interview, and there are three informants who have agreed to be interviewed. The method of analysis is a combination of inductive and deductive analysis, as we have utilized categories generated from the collected data, and used existing categories derived from theory. Our study shows that the informants who took part, experienced the students’ lack of skills in Norwegian as the biggest challenge when dealing with minority language pupils in mathematics. The informants apply several didactic digital resources when encountering minority language pupils, and they indicate that access to visual representations is a major advantage. Although the informants use didactic digital resources, there is one non-didactic digital resource in particular that stands out, the translation tool Google Translate.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title«Digital mangfoldighet i matematikkundervisningen: Grunnskolelæreres perspektiv på bruk av digitale ressurser for minoritetsspråklige elever»en_US
dc.title.alternative«Digital Diversity in Mathematics Education: Primary School Teachers' Perspectives on the Use of Digital Resources for Minority Language Students»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record