Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHåøy, Annbjørg
dc.contributor.advisorTorjesen Marti, Kristin
dc.contributor.authorAlnæs, Ingvild Trupti
dc.date.accessioned2023-10-06T13:01:05Z
dc.date.available2023-10-06T13:01:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094987
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvordan lærere arbeider med uteskole og den første lese- og skriveopplæringen. Jeg ønsket å finne ut av hvordan uteskole kunne være en ressurs i opplæringen av lesing og skriving på de laveste trinnene. Problemstillingen min ble derfor som følger: På hvilke måter bruker lærere på 2. trinn uteskole som arena for å fremme den første lese- og skriveopplæringen? For å kunne svare på denne problemstillingen har jeg tatt i bruk kvalitativ metode – deltagende observasjon og intervju. Jeg har vært deltagende observatør på uteskoledager samt deltatt på for- og etterarbeid med lærerne og med elevene. Jeg har også gjennomført et semi-strukturert intervju med to av lærerne for å utfylle det jeg observerte. Jeg har altså vært med på tre uteskoledager sammen med et 2. klassetrinn bestående av fem klasser og fem lærere og jeg har gjennomført denne studien på en skole. Denne studien legger frem teori og tidligere forskning om temaene literacy, den første lese- og skriveopplæringen, uteskole, deltagende observasjon og intervju. Jeg har analysert og drøftet funnene mine opp mot teorien nevnt over. Resultatene viser at lærerne arbeider både med en analytisk og syntetisk tilnærming til lese- og skriveopplæringen på uteskole. De viser at uteskole gir mulighet for differensiering og samhandling. Uteskole gir også gode utviklingsmuligheter i forhold til lek og utvidelse av ordforrådet. Ved å flytte undervisningen ut, legges det til rette for tilpasset opplæring, meningsfulle oppgaver og motivasjon. Det er riktignok viktig å understreke at bare det å flytte klasseromsundervisningen ut, kanskje ikke kan kvalifisere til å kalles uteskole. Uteskolen bør ta i bruk ressursene som nærmiljøet tilbyr og knytte dette til undervisningen og læringsutbyttet. Det kan også drøftes videre om uteskole i enda større grad kunne vært benyttet for å fremme den første lese- og skriveopplæringen. The purpose of this study is to investigate how teachers work with outdoor schooling and the first reading and writing training. I wanted to find out how outdoor schooling could be a resource in teaching reading and writing at the youngest stages. My problem therefore became as follows: In what ways do teachers in 2nd grade use outdoor schooling as an arena to promote the first reading and writing training? To try to answer this problem, I have adopted a qualitative method – participant observation and interview. I participated in weekly outdoor schooling with teachers and pupils through observations, during, before and after work. I have also carried out a semi-structured interview with some of the teachers to supplement what I observed. I have thus participated in three outdoor school days at a 2nd grade level consisting of five classes with five different teachers and I have carried out this study in one school. This study presents theory and previous research on literacy, the first reading and writing training, outdoor schooling, participant observation and interview. I have analyzed and discussed my findings against the theory mentioned above. The results show that the teachers work with both an analytical and a synthetic approach to the initial reading and writing training at outdoor schools. They show that outdoor schooling provides opportunities for differentiation and interaction. Outdoor schooling provides good development opportunities in relation to play and expanding the vocabulary. Moving the teaching outside facilitates adapted training, provides meaningful tasks and increases motivation. It is, of course, important to emphasize that simply moving the classroom teaching outside may not be enough to qualify as outdoor schooling. Outdoor schooling should make use of the resources that the local environment offers and link this to the teaching and learning outcomes. It can also be discussed further whether outdoor schooling could have been used to an even greater extent to promote the initial reading and writing training.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleUteskole og begynnende lese- og skrivopplæring. En observasjonsstudie på 2. trinnen_US
dc.title.alternativeOutdoor schooling and the first reading and writing training. An observational study in the 2nd gradeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel