Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHammer, Aina
dc.contributor.advisorHansen Borchgrevink, Ole Henrik
dc.contributor.authorAlkhatib, Linda
dc.date.accessioned2023-10-06T11:55:36Z
dc.date.available2023-10-06T11:55:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094964
dc.description.abstractI dannelsen av demokratiske borgere i det multireligiøse- og kulturelle samfunnet, har KRLE faget en markant betydning for hvordan elevene skal forstå seg selv og andre. Elevene skal utvikle sentrale verdier og ferdigheter som kan bidra til å håndtere mange av samfunnets spørsmål og problemer. Å jobbe med kontroversielle temaer i undervisningen er en måte å forberede elevene til det virkelige livet og læreren har det store ansvaret å sørge for at det skjer. Undervisningen i kontroversielle temaer kan by på både muligheter og utfordringer, og formålet med min masteravhandling har vært å undersøke hvordan lærerne opplever å undervise i kontroversielle fag. For å besvare problemstillingen har jeg måttet gjennomføre til sammen seks kvalitative forskningsintervju og tre observasjoner av tre lærere som underviser på syvende trinn. Et intervju ble gjort før en observasjon av læreren i klasserommet, og et nytt intervju ble gjort etter at klassen hadde blitt observert. Hensikten var å undersøke hvilke erfaringer lærerne hadde fra å undervise kontroversielle spørsmål, og hvilke refleksjoner og tanker de gjorde seg etter undervisningen. Informantenes intervjusvar forsøkte jeg å se i sammenheng med observasjonen der lærerne underviste om ett eller flere kontroversielle temaer. Funnene i analysen kunne tyde på at lærerne opplevde at å undervise i kontroversielle temaer ga dem muligheten til å implementere demokrati og medvirkning i arbeidet med temaene. Dessuten skapte det et stort engasjement hos elevene. Å undervise i kontroversielle spørsmål kunne få elevene til å utvikle gode holdninger og tilegne seg ønskede verdier som respekt og toleranse i møte med andre perspektiver som en selv ikke hadde i utgangspunktet. Andre funn kunne tyde på at lærerne opplevde mangel på tid, uenighet basert på motstridende meninger og spontane kommentarer som utfordringer i inkludering av kontroversielle temaer i KRLE-undervisningen. Basert på hvilke muligheter og utfordringer lærerne møtte på i deres klasserom, håndterte og opplevde de undervisningen i kontroversielle spørsmål på ulike måter, til tross for at de hadde nokså lik hensikt og mål for timen. In the formation of democratic citizens in the multi-religious and cultural society, the Religious Education subject has a marked importance for how students should understand themselves and others. The students must develop central values and skills that can help deal with many of society's questions and problems. Working with controversial topics in teaching is a way of preparing students for real life and the teacher has a great responsibility to ensure that this happens. The teaching of controversial topics can offer both opportunities and challenges, and the purpose of my master's thesis has been to investigate how teachers experience teaching controversial subjects. In order to answer the issue, I have had a total of six qualitative research interviews and three observations of three teachers who teach in the seventh grade. An interview was done before an observation of the teacher in the classroom, and another interview was done after the class had been observed. The purpose was to investigate what experiences the teachers had from teaching controversial issues, and what reflections and thoughts they had after the teaching. I tried to see the informants' interview answers in connection with the observation where the teachers taught about one or more controversial topics. The findings in the analysis could indicate that the teachers felt that teaching controversial topics gave them the opportunity to implement democracy and participation in working with the topics. It also created a great deal of engagement among the students. Teaching controversial issues could make students develop good attitudes and acquire desired values such as respect and tolerance in the face of other perspectives that one did not have originally. Other findings could indicate that the teachers experienced a lack of time, disagreement based on conflicting opinions and spontaneous comments as challenges in including controversial topics in Religious Education. Based on the opportunities and challenges the teachers encountered in their classrooms, they handled and experienced the teaching of controversial issues in different ways, despite the fact that they had fairly similar aims and purpose for the lesson.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleKontroversielle temaer i undervisningen - Å undervise i kontroversielle spørsmål i religionsundervisningenen_US
dc.title.alternativeControversial topics in teaching - To teach controversial issues in Religious Educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel