Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkarpaas, Kaja Granum
dc.contributor.authorGundahl, Emilie
dc.contributor.authorAasen, Hedda Emilie Vestre
dc.date.accessioned2023-09-15T14:29:48Z
dc.date.available2023-09-15T14:29:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089783
dc.description.abstractGender equality is a value that has been fought for over several decades, and although significant progress has been made, it is still a challenge that society strives to fully achieve. An imbalance between genders exists in various aspects of our lives, including in the literature and textbooks we use to educate the next generation. This can have an impact on students' perceptions and attitudes towards gender equality. Therefore, the aim of this master thesis is to explore the representation of women in English textbooks used in Norwegian 9th grade classrooms with a particular focus on critical thinking. The English language textbooks examined were Stages 9 (Pettersen & Røkaas, 2021), Engelsk 9 (Haegi et al., 2020) and Enter 9 (Diskin & Winsvold, 2020). These textbooks are published by the three largest publishing houses in Norway, and these books are being used by different schools in Norway. The theoretical lens of the paper is feminist theory, which emphasises the importance of gender equality and challenges traditional gender roles. The research methodology involves a quantitative and a qualitative approach. The method used to analyse the three different texts was critical discourse analysis. Additionally, analysing nouns, pronouns, domestic roles and examining both occupations and the general representation of women as characters. The results of this study indicate that women are underrepresented in both areas, perpetuating gender stereotypes, however, if teachers are aware of this being the case it can contribute to critical thinking and reflection. The nouns, pronouns and domestic roles showed that female characters suffered from low visibility in all the books. These results did however vary across the different textbooks. One of the books, Enter 9, showed the highest imbalance between male and female after counting the different nouns, pronouns, and domestic roles. The analysis of the three self-chosen text, by using CDA, indicated that female characters often is presented as emotional and as the weaker character. The textbook analysis and its results have been discussed in relation to the contemporary society and critical thinking. This study emphasises the need for more gender-inclusive and gender-neutral textbooks, and a national curriculum that emphasises gender-neutrality. Likestilling er en verdi som har blitt kjempet for gjennom flere tiår, og selv om vi har gjort betydelige fremskritt, er det fortsatt en utfordring som samfunnet strever med å oppnå fullt ut. En ubalanse mellom kjønn eksisterer i forskjellige aspekter av livet vårt, inkludert i litteraturen og lærebøkene vi bruker i utdannelsen av neste generasjon. Dette kan ha en påvirkning på elevenes oppfatninger og holdninger om likestilling. Derfor er målet med denne masteroppgaven å utforske representasjonen av kvinner i engelske lærebøker for 9.klasse i Norge, da med et søkelys på kritisk tenking. De lærebøkene som vi valgte å undersøke i denne studien var Stages 9 (Pettersen & Røkaas, 2021), Engelsk 9 (Haegi et al., 2020) og Enter 9 (Diskin & Winsvold, 2020). Disse lærebøkene er blitt utgitt av de tre største forlagene i Norge, og er bøker som blir brukt i de norske klasserommene i dag. Den teoretiske linsen av denne oppgaven er feministisk teori, som også vil understreke viktigheten av likestilling og utfordrer tradisjonelle kjønnsroller. Metoden som ble tatt i bruk i denne oppgaven har både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming. Metoden som ble brukt for å analysere tre ulike tekstene var kritisk diskursanalyse. I tillegg til tekstene ble substantiv, pronomen, huslige roller, yrker og den generelle representasjonen av kvinner som karakterer analysert. Resultatene indikerer at kvinner er underrepresentert på de overnevnte områdene, og opprettholder kjønnsstereotypier. Dersom lærere er bevisste på dette kan det bidra til kritisk tenking og refleksjon. Substantiv, pronomena og huslige roller viste at kvinnelige karakterer var lite synlig i alle bøkene. Disse resultatene varierte imidlertid mellom de forskjellige lærebøkene. En av bøkene, Enter 9, viste den største ubalansen mellom menn og kvinner etter å ha telt de ulike substantivene, pronomena og de huslige rollene. Analysen av de tre selvvalgte tekstene, ved bruk av kritisk diskursanalyse, indikerte at kvinnelige karakterer ofte blir presentert som emosjonelle og som de svakere karakterene. Lærebokanalysen og dens resultater er diskutert i forhold til samtidens samfunn og kritisk tenking. Denne studien understreker behovet for mer likestilling mellom kjønnene i lærebøkene og en læreplan som legger vekt på kjønnsnøytralitet.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleGender Stereotypes: Written in Plain Sight: A Quantitative and Qualitative Textbook Studyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel