Show simple item record

dc.contributor.advisorMathisen, Steinar
dc.contributor.advisorSteiner, Rolf
dc.contributor.authorÅsen, Anders
dc.date.accessioned2023-09-13T13:13:47Z
dc.date.available2023-09-13T13:13:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089182
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er formativ- og summativ vurdering i Afrika og Asia. Det kommer mange innvandrere fra disse delene av verden, og de fleste gjennomfører norskopplæring. Spørsmålet er med hvilken undervisningsbakgrunn møter de undervisningen på norskkursene? Min problemstilling er: Hvordan praktiseres formativ og summativ vurdering i Afrika og Asia? For at undervisningen av innvandrere skal bli så god som mulig, er det viktig å forstå hvilke erfaringer innvandrere fra Asia og Afrika har med seg i forhold til vurdering, slik at lærere har kunnskap om hva man kan forvente at innvandrer har med av kunnskaper og ferdigheter i forhold til vurdering. I denne oppgaven skal jeg undersøke ved hjelp av søk og kvalitative intervjuer hvordan formativ- og summativ vurdering praktiseres i Afrika og Asia. Den utvalgte litteraturen er knyttet sammen i en metodisk inkluderende forskningssyntese, og de kvalitative intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer over zoom. Jeg vil behandle dette med en mixed methods og mixed methods reseach tilnærming, selv om begrepene er omstridt. Analysen er gjort ved hjelp av thematic analysis, og litteraturen og de semistrukturerte intervjuene ses i sammenheng. Studiene som er benyttet i denne oppgaven viser lite bruk av formativ vurdering i Afrika og Asia. Dette blir langt på vei også bekreftet av intervjuobjektene. Det er summativ vurdering som dominerer og som er viktig både for lærere, elever og foresatte. Verken undervisningsformen, vurderingsformen eller videre løp er tilrettelagt for formativ vurdering. Tilgangen til digitale verktøy var begrenset ifølge mine intervjuobjekter. Disse fortalte om fravær av datalaboratorier som vanskeliggjør bruk av digitale verktøy i vurderingssituasjoner. I den videre forskningen vil det være interessant å se på hvordan innvandrere i Norge tilegner seg ferdigheter i formativ vurdering, og også i kombinasjon med digitale verktøy. The topic of this master’s thesis is formative and summative assessment in Africa and Asia. Many immigrants come from these parts of the world, and most of them go through language teaching in Norwegian. The question is with what type of teaching background do they meet the teaching at the Norwegian courses? My thesis question is: How is formative and summative assessment practiced in Africa and Asia? For the teaching of immigrants to be as good as possible, it is important to understand what type of assessment related experiences Asian and African immigrants have. This way teachers will know what to expect from immigrants in terms of their knowledge and skills regarding assessment. This thesis will, through searches and qualitative interviews, examine how formative and summative assessment are practiced in Africa and Asia. The selected literature is linked to a methodical inclusive research synthesis, and the qualitative interviews are conducted as semi structured interviews on Zoom. This will be treated with a mixed methods and mixed methods approach, even though the terms are controversial. The analysis is conducted using thematic analysis, and the literature and the semi structured interviews must be seen in context. The studies used in this thesis indicate little use of formative assessment in Africa and Asia. This has to a large degree been confirmed by the interviewees. Summative assessment dominates and is important to teachers, students, and parents. Neither the form of the teaching nor the form of the assessment are adapted to formative assessment. According to my interviewees was the access to digital tools limited. They also informed about the absence of computer laboratories which complicates the use of digital tools in assessment situations. In future studies, it will be interesting to examine how immigrants in Norway acquire skills in formative assessment, also in combination with digital tools.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleFormativ vurdering i forskjellige land i Afrika og Asiaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record