Show simple item record

dc.contributor.advisorHovik, Sissel
dc.contributor.authorJahren, Lene
dc.date.accessioned2023-08-28T12:36:08Z
dc.date.available2023-08-28T12:36:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086029
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om hvilke krav og ønsker kommunene stiller i rekruttering av kommunale helseledere, og om dette har endret seg de siste 20 årene. De kommunale helse og omsorgstjenestene står i en brytningstid i realiseringen i gode og effektive tjenester for dagens og morgendagens innbyggere. Samskaping er en av virkemidlene som skal bidra til å økt deltakelse og realisering av de menneskelige ressursene i samfunnet. Det er gitt de kommunale helselederne et omfattende oppdrag, som vil kreve mye av kompetanse og ferdigheter. Denne oppgaven vil gi kommunene kunnskap om hvordan denne endringen kommer til syne i deres rekruttering av helseledere, og kan være bevisstgjørende i forhold til hva de vil vektlegge i fremtidige rekrutteringer. Oppgaven undersøker hvilke endringer som er skjedd de siste 20 årene i vektlegging av ferdigheter og kompetanse i rekruttering av helseledere. Oppgaven belyser også om endringer kan ses i lys av dreining fra New public management til New public governance. Det er benyttet en kvantitativ innholdsanalyse av stillingsannonser fra to forskjellige tidspunkt, 2001/2002 og 2022/2023. Oppgaven benytter et teoretisk rammeverk for klassifisering av lederferdigheter, der ferdigheter klassifiseres i kategoriene oppgaveorienterte relasjonsorienterte, endringsorienterte og brukerorienterte lederferdigheter. Videre belyses endringer i lys av teori om lederferdigheter som bidrar til god samhandling og samskaping. Hovedfunn viser at det i dagens annonsering etter kommunale helseledere i større grad etterspørres lederutdanning og ledererfaring enn for 20 år siden. Samtidig ser en betydelig mer detaljert og omfangsrik beskrivelse av etterspurte lederferdigheter i dagens annonser. Når lederferdigheter deles inn i kategoriene oppgaveorientert, relasjonsorientert, endringsorientert og brukerorientert er fordelingen mellom de forskjellige kategoriene relativt lik nå som for 20 år siden. Forskjellene mellom ledernivåene er mindre i dag enn de var for 20 år siden. I dagens annonser etter mellomledere og toppledere vektes endringsorientert ledelse høyest. Avslutningsvis vises til forskning som kunne gitt en større forståelse om endring i rekruttering av kommunale helseledere.en_US
dc.description.abstractThis master's thesis is about the requirements and wishes the municipalities have for recruiting municipal health managers, and whether this has changed in the last 20 years. The municipal health and care services are at a turning point in the realization of good and efficient services for today's and for tomorrow's residents. Co-creation is one of the instruments that will contribute to increased participation and realization of the human resources in society. The municipal health managers have been given an extensive task, which will require a high level of knowledge and skills. This task will provide the municipalities with knowledge of how this change is reflected in their recruitment of health managers and may be awareness-raising in relation to what they will emphasize in future recruitments. The assignment examines what changes have occurred in the last 20 years in the emphasis on skills and competence in the recruitment of health managers. The assignment also sheds light on whether changes can be seen considering the shift from New public management to New public governance. A quantitative content analysis of job advertisements from two different times, 2001/2002 and 2022/2023, has been used. The assignment uses a theoretical framework for the classification of leadership skills where skills are classified into the categories of task-oriented, relationship-oriented, change-oriented, and user-oriented leadership skills. Furthermore, changes are highlighted in the light of theory about leadership skills that contribute to good interaction and co-creation. The main findings show that in advertising for municipal health managers there is now a greater demand for management training and management experience than 20 years ago. At the same time, a significantly more detailed and extensive description of the management skills in demand is seen in today's advertisements. When management skills are divided into the categories task-oriented, relationship-oriented, change-oriented, and user-oriented, the distribution between the different categories is relatively the same now as it was 20 years ago. The differences between the management levels are smaller today than they were 20 years ago, and in today's advertisements for both middle managers and top managers, change-oriented management is given the highest weight. In conclusion, reference is made to research that could have provided a greater understanding of changes in the recruitment of municipal health managers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKommunehelsetjenesteen_US
dc.subjectLederferdigheteren_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectEndringen_US
dc.titleLedelse i en kommunehelsetjeneste i endring. Endret krav til kompetanse og ferdigheter?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record