Show simple item record

dc.contributor.advisorThorsen, Kirsten Elisabeth
dc.contributor.authorDahle, Tobias Storruste
dc.date.accessioned2023-04-12T11:03:46Z
dc.date.available2023-04-12T11:03:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3062622
dc.description.abstractKapittel 9A i opplæringsloven er lovverket som skal sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Alle lærere forutsettes å være godt kjent med hvordan lovverket skal praktiseres, og de er pliktige til å handle dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Elevens subjektive rett til et trygt og godt skolemiljø kan imidlertid skape utfordringer for læreren når det gjelder arbeidet med læringsmiljøet i klassen. I denne masteroppgaven er temaet kapittel 9A, og problemstillingen er: Hvordan påvirker kapittel 9A i opplæringsloven lærerens arbeid med læringsmiljøet i klassen? I studien undersøker jeg hvilke føringer kapittel 9A legger for utvikling av læringsmiljø på skolen, hvordan kapittel 9A påvirker lærerens samarbeid med foresatte og hva som kjennetegner skoleledelsens rolle i håndtering av kapittel 9A. Dette diskuterer jeg i lys av relevant forskning og teori. Masteroppgaven har et kvalitativt forskningsdesign med empiri hentet fra intervju som metode. Empirien består av intervjuer med tre lærere på forskjellige skoler. Informantene forteller om hvordan kapittel 9A påvirker arbeidet deres på ulike måter. Informantene beskriver arbeid med læringsmiljøet som fundamentalt for alt annet pedagogisk arbeid, og de understreker viktigheten av at elever har en lovfestet rett til å ha det trygt og godt på skolen. De peker imidlertid på ulike utfordringer knyttet til hvordan kapittel 9A reduserer handlingsrommet deres, både med tanke på involvering fra foreldre, ledelsens håndtering av 9A-saker og relasjonsarbeid med elevene og klasseledelse. Mobbing og krenkelser er også tematisert som en del av oppgavens oppbygging. Samlet peker funnene i retning av at det er visse utfordringer knyttet til kapittel 9A, og at lovverket bidrar til å innskrenke lærernes handlingsrom. Chapter 9A of the Education Act is the legislation that will ensure all pupils' right to a safe and good school environment. All teachers are expected to be well acquainted with how the legislation is to be put into practice, and they are obliged to act if a pupil does not feel safe and well at school. The student's subjective right to a safe and good school environment can, however, create challenges for the teacher when it comes to working with the learning environment in the class. The topic in this master's thesis is chapter 9A, and the topic question is: How does chapter 9A of the Education Act affect the teacher's work with the learning environment in the class? In this study, I examine how chapter 9A affects the teacher’s work with the development of the learning environment at school, how it affects the teacher's cooperation with parents and what characterizes the school management's role in handling chapter 9A. The topic is elucidated through relevant research and theory. The master's thesis has a qualitative research design with empirical data obtained from interviews as a method. The empirical data consists of interviews with three teachers at different schools. The informants tell how Chapter 9A affects their work in various ways. The informants describe work with the learning environment as fundamental to all educational work, and they emphasize the importance of pupils having a statutory right to feel safe and well at school. However, they point to various challenges related to how Chapter 9A reduces their autonomy, both in terms of involvement from parents, the management's handling of 9A cases and relationship work with the pupils and class management. Bullying and violations are also thematized as part of the assignment's structure. Overall, the findings point to the fact that there are certain challenges linked to Chapter 9A, and that the legislation contributes to restricting teachers' autonomy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleKapittel 9A i opplæringsloven og lærerens arbeid med læringsmiljøet - En kvalitativ studie av tre læreres erfaringer med kapittel 9Aen_US
dc.title.alternativeChapter 9A of the Education Act and the teacher’s work with the learning environmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record