Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersson-Bakken, Emilia
dc.contributor.authorØstnes, Cathrine Breivik
dc.date.accessioned2022-11-18T08:23:41Z
dc.date.available2022-11-18T08:23:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032730
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i profesjonsrettet pedagogikk retter søkelyset mot lærerens kommunikasjon i helklassesamtalen relatert til undervisning i kritisk tenkning, og er i samarbeid med forskningsprosjektet «Kritisk tenkning i barneskolen» (KriT). Kritisk tenkning er et dagsaktuelt tema da det i LK20 fremheves i eksempelvis kompetansebegrepet (Kunnskapsdepartementet, 2017a). Klasseromsforskning understreker at helklasseundervisning er en vanlig undervisningsform i norske klasserom og ofte innebærer lav elevdeltakelse (Klette, 2020). Ser vi på teori om hva som kan utvikle elevenes kritiske tenkning trekkes det blant annet frem at høy elevdeltakelse er viktig (Schjeldrup, 2019; Sternberg & Williams, 2009). Så for å undersøke hvordan læreren kan arbeide for å få til mer elevdeltakelse i helklassesamtalen, og på denne måten fremme elevenes kritiske tenkning, tar studien utgangspunkt i problemstillingen «Hvordan kan ulike samtaletrekk fremme en kultur for kritisk tenkning i helklassesamtalen?». For å finne svar på dette har jeg sammen med KriT innhentet videoopptak av to undervisningstimer, som en del av deres pedagogiske designforskning (Anderson & Shattuck, 2012). Senere har jeg transkribert og observert videoopptakene ut fra studiens teoretiske rammeverk som tar utgangspunkt i sosiokulturell teori (Vygotsky, 1978), samtaletrekk og komponenter i kritisk tenkning, samt analysert videoopptakene med inspirasjon fra deduktiv tilnærming (Erickson, 2006). Funnene peker på at når lærerne bruker flere av samtaletrekkene, evner elever å bringe inn noe nytt, stille seg tvilende og endre mening. Alt dette utgjør komponenter i kritisk tenkning. Kommunikasjon av forventninger, den kritisk tenkende læreren og kombinasjon av samtaletrekkene viser seg å være av betydning for at elevene skal synliggjøre tenkningen sin. Dette er også av betydning for at samtaletrekkenes potensial til å fremme elevsvar med komponenter i kritisk tenkning skal komme til uttrykk. Masterstudien viser seg også å være et bidrag som vil styrke tradisjonen som ser kritisk tenkning som en ferdighet knyttet til et innhold. This master's thesis focuses on the teacher's communication in the whole-class conversation associated with teaching critical thinking and is written in collaboration with the research project «Critical thinking in primary education» (KriT). Critical thinking is a current topic as it is emphasized in LK20 in for example the concept of competence (Kunnskapsdepartementet, 2017a). Classroom research emphasizes that whole-class teaching is a common form of teaching in Norwegian classrooms which often implicates low student participation (Klette, 2020). If we look at theory regarding the development of critical thinking among students, it is emphasized that high student participation is important (Schjeldrup, 2019; Sternberg & Williams, 2009). To investigate how the teacher can work to get more student participation in the whole-class conversation, and in this way promote the students' critical thinking, the study is based on the following problem: «How can different conversational features promote a culture of critical thinking in the whole-class conversation?». To answers this, I have collaborated with KriT to obtain video records of two lessons, as part of their design based research (Anderson & Shattuck, 2012). This study's theoretical framework is based on sociocultural theory (Vygotsky, 1978), talk moves and components in critical thinking. I have transcribed and observed the video recordings with this approach, and analyzed the video recordings with inspiration from a deductive approach (Erickson, 2006). The results indicate that when the teachers use several talk moves, students manage to bring in something new, question themselves and change their mind, which all are components of critical thinking. Communication of expectations, the critical thinking teacher and a combination of talk moves proves to be important for the students to make their thinking visible. They also play an important part in expressing the talk moves' potential to promote student responses with components in critical thinking. This master's thesis also proves to be a contribution that will strengthen the tradition that sees critical thinking as a skill related to a content.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKritisk tenkningen_US
dc.subjectSamtaletrekken_US
dc.subjectHelklassesamtalenen_US
dc.subjectKommunikasjonen_US
dc.subjectCritical thinkingen_US
dc.subjectTalk movesen_US
dc.subjectWhole-class conversationen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.titleLæreres bruk av samtaletrekk for å synliggjøre elevenes kritiske tenkning i helklassesamtalenen_US
dc.title.alternativeTeacher's use of talk moves to make the students' critical thinking visible in the whole-class conversationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber82en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record