Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSletteland, Anja
dc.contributor.authorTangen, Cristian Marius
dc.date.accessioned2022-11-16T08:56:05Z
dc.date.available2022-11-16T08:56:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032047
dc.description.abstractSosiale mediers voksende popularitet blant barn og ungdommer har ført til mer oppmerksomhet rundt effektene sosiale medier har på barn og ungdommer sin psykiske helse. Derfor har jeg derfor gjennomført en litteraturgjennomgang ved å bruke 51 forskningsstudier for å besvare hva slags effekter sosiale medier har på barn og ungdommer sin psykiske helse, og hvis sosiale medier påvirker barn og ungdommer sin psykiske helse, hvordan sosiale medier kan jobbes med i skolen gjennom det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring. Funnene viste at sosiale medier påvirker barn og ungdommer sin psykiske helse både negativt og positivt. Negative psykiske helseeffekter ved bruken av sosiale medier funnet er forsterkning av- og oppfordring til sosial sammenligning og FOMO, påvirkningen av kroppsbilde og søvn negativt, forverring av psykiske helseproblemer som depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser, samt kan sosiale medier være en arena for nettmobbing. Positive psykiske helseeffekter funnet ved bruken av sosiale medier er evnen til å opprettholde kontakt med venner og familie, samt finne sosial støtte. Skoler kan jobbe med sosiale medier gjennom mediepedagogikk, hvor mediekunnskap inngår, som har i de siste årene utviklet seg til å tilpasse seg fremveksten av sosiale medier. I tillegg har social media literacy, eller sosiale mediekunnskaper utviklet seg for å spesifikt håndtere sosiale medier, og utfordringer sosiale medier påfører. Likevel er spesifikke teoretiske rammeverk for hvordan skoler kan jobbe med sosiale medier fremdeles sjeldne, men forskning tyder på at tilfeller hvor skoler har jobbet med sosiale medier har hjulpet deres elever håndtere sosiale medier bedre, og begrense de negative psykiske helseeffektene som kan forekomme ved bruken av sosiale medier. Derfor må flere teoretiske rammeverk knyttet til hvordan skoler kan jobbe med sosiale medier utvikles for å hjelpe elever bedre håndtere utfordringer og skadelige psykiske helseeffekter sosiale medier kan påføre, samt oppfordre til positiv bruk. The growing popularity of social media among children and adolescents has led to more attention being paid to the effects social media has on children and youth’s mental health. Therefore, I have conducted a literature review using 51 research papers to answer what type of effects social media has on children and adolescents’ mental health, and if social media affects children and adolescents' mental health, how social media can be worked with in school through the interdisciplinary topic health and life skills. The findings showed that social media affects children and adolescents’ mental health both negatively and positively. Negative mental health effects from using social media are the reinforcement and encouragement of social comparison and FOMO, the impact on body image and sleep negatively, exacerbation of mental health problems such as depression, self-harm and eating disorders. Additionally, social media can be used for cyberbullying. Positive mental health effects found from using social media are the ability to maintain contact with friends and family, as well as finding social support. Schools can work with social media through media pedagogy, which includes media literacy, which in recent years has developed to adapt to the emergence of social media. In addition, social media literacy has evolved to specifically address social media, and challenges social media poses. Nevertheless, specific theoretical frameworks for how schools can work with social media are still rare, but research suggests that cases where schools have worked with social media have helped their students handle social media better and limit the negative mental health effects that can occur from the use of social media. Therefore, more theoretical frameworks related to how schools can specifically work with social media must be developed to help students better deal with challenges and harmful mental health effects social media can inflict, as well as encourage positive use.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSosiale medieren_US
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectUngdommeren_US
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectLivsmestringen_US
dc.subjectMediekompetanseen_US
dc.subjectMediepedagogikken_US
dc.titleBarn og ungdommer sin psykiske helse og sosiale medier – Folkehelse og livsmestring i sosiale mediers tidsalderen_US
dc.title.alternativeChildren and adolescents’ mental health and social media – Health and life skills in the age of social mediaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber56en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel