Show simple item record

dc.contributor.advisorSvanes, Ingvill Krogstad
dc.contributor.authorStenslie, Oda Andrea Haug
dc.date.accessioned2022-11-14T09:21:21Z
dc.date.available2022-11-14T09:21:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3031598
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å undersøke på hvilke måter en bildebok kan skape muligheter for kritisk tenkning i begynneropplæringen. Oppgavens problemstilling lyder som følger: På hvilke måter kan en bildebok skape muligheter for kritisk tenkning i begynneropplæringen? For å belyse problemstillingen, er det utviklet to forskningsspørsmål: 1. Hvordan kan bildeboka Pølsetjuven brukes for å fremme elevenes perspektivtaking og evne til å se sammenhenger? 2. Hvilke muligheter og hindringer for kritisk tenkning finnes i begynneropplæringsklasserommet på 2. trinn? Oppgaven har tatt del i prosjektet Kritisk tenkning i barneskolen. KriT er et flerfaglig prosjekt, med et mål om å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen. Min oppgave er et bidrag til dette forskningsfeltet. Gjennom videoobservasjon som metode, samt et kvalitativt intervju, har jeg samlet inn empiri, som er analysert. Resultatene er drøftet opp mot oppgavens teoretiske rammeverk, som blant annet består av kritisk tenkning, bildebøker, litterære samtaler og Klafki sin kategoriale danningsteori. Oppgaven ser på bildeboka som et praksisnært innhold med et potensiale for å belyse det mer abstrakte: kritisk tenkning. Resultatene som kommer frem, viser at arbeid med kritisk tenkning i begynneropplæringen er mulig. Bildeboka Pølsetjuven var innholdet, som la til grunnlag for elevenes arbeid med delelementer av hva det vil si å tenke kritisk. Resultatene viste at elevene i den aktuelle klassen, evnet å ta andre perspektiv og se sammenhenger. Ved å operasjonalisere begrepet, blir det lettere å oversette kritisk tenkning, for arbeid i klasserommet. Den litterære samtalen fungerte som en dialogisk arena, for å belyse elevenes tanker og tolkninger. Resultatene viste at tid ble en hindring i arbeidet med den kritiske tenkningen. Utvikling av kritisk tenkning skjer i et fellesskap, og vi må gi rom og tid for arbeid med dette. Viktigheten av å velge ut noe, blir understreket i denne oppgaven. The purpose of the thesis is to investigate in what ways a picture book can create opportunities for critical thinking in beginner education. The problem of the thesis is as follows: In what ways can a picture book create opportunities for critical thinking in beginner education? To shed light on the problem, two research questions have been developed: 1. How can the picture book Pølsetjuven be used to promote students' perspective-taking and ability to see connections? 2. What opportunities and obstacles for critical thinking exist in the beginner training classroom in the 2nd stage? The thesis has taken part in the project Critical Thinking in Primary School (KriT). This is a multidisciplinary project, with the goal of developing didactics for critical thinking in primary school. My thesis is a contribution to this field of research. Through video observation as a method, as well as a qualitative interview, I have collected empirical data, which has been analyzed. The results are discussed against the theoretical framework of the thesis, which includes critical thinking, picture books, literary conversations and Klafki's categorical theory of formation. The thesis looks at the picture book as a practical content with a potential to illuminate the more abstract: critical thinking. The results that emerge show that work with critical thinking in beginner education is possible. The picture book Pølsetjuven was the content, which formed the basis for the students' work with sub-elements of what it means to think critically. The results showed that the students in this class, were able to take other perspectives and see connections. By operationalizing the concept, it becomes easier to translate critical thinking, for work in the classroom. The literary conversation functioned as a dialogical arena, to illuminate the students' thoughts and interpretations. The results showed that time became an obstacle in the work with critical thinking. The development of critical thinking takes place in a community, and we must provide space and time for work on this. The importance of choosing something, is emphasized in this thesis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKritisk tenkningen_US
dc.subjectBegynneropplæringen_US
dc.subjectBildebøkeren_US
dc.subjectKategorial danningen_US
dc.subjectPerspektivtakingen_US
dc.subjectSammenhengsforståelseren_US
dc.title«Men eg vil ikkje vere tjuv» En vitenskapelig studie om hvordan en bildebok kan legge til rette for kritisk tenkning i begynneropplæringenen_US
dc.title.alternativeA scientific study of how a picture book can facilitate critical thinking in beginner educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber82en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record