Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLopez-Pedersen, Anita
dc.contributor.authorSolberg, Tonje Linnes
dc.date.accessioned2022-11-09T14:38:22Z
dc.date.available2022-11-09T14:38:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3031000
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som formål å undersøke barnehagelærere, lærere og PP-rådgiveres erfaringer med håndtering av spesialpedagogiske vedtak i overgangen fra barnehage til skole. Utdanningsdirektoratet (2021) presenterer tall som viser en kraftig reduksjon i antall vedtak fra siste året i barnehagen til 1. trinn. Det foreligger ingen absolutte årsaksforklaringer til reduksjonen, men i utdanningsfeltet florerer det av mulige bidragsytere. Problemstillingen for prosjektet er; Hvilke erfaringer har barnehagelærere, lærere og PP-rådgivere med at andelen spesialpedagogiske vedtak avvikles i overgangen fra barnehage til 1. trinn? Undersøkelsene gjøres gjennom kvalitative intervjuer av tre barnehagelærere, tre lærere og to PP-rådgivere. Teorien og datamaterialet er utviklet fra et hermeneutisk ståsted, der prosessen har pendlet mellom datainnsamling, teorisøk og analyse. For å belyse problemstillingen er teorien som presenteres både tilknyttet barnehage, skole og PP-tjenesten. Teorikapitlet gir et helhetsbilde på spesialpedagogiske vedtak i barnehage og skole, både når det gjelder sentralt lovverk, samarbeid mellom institusjonene og den spesialpedagogiske tiltakskjeden. Datamaterialet er analysert tematisk, og resultatene presenteres gjennom tre hovedtemaer. Funnene viser at samtlige informanter erfarer at spesialpedagogiske vedtak som ikke er basert på diagnoser eller funksjonsnedsettelser avvikles i overgangen til skole. Bidragsyterne til avvikling av spesialpedagogiske vedtak erfares av informantene å være skolens økonomiske og pedagogiske rammer, rektorers ønske om minimalt med vedtak på 1. trinn og skolens lovverk. Basert på denne undersøkelsen ser det altså ut til at det er en forventning både fra skoleledelsen og PP-tjenesten at skolen skal kunne ivareta et større mangfold av elever innenfor rammene av ordinær opplæring. The purpose of this master's thesis is to investigate kindergarten teachers, teachers and PP advisers' experiences with handling special educational decisions in the transition from kindergarten to school. The Directorate of Education (2021) presents figures that show a significant decrease in the number of decisions from the last year in kindergarten to the 1st grade. There are no absolute explanations for the reduction, but in the field of education, there are plenty of possible contributors. The research question is; What experiences do kindergarten teachers, teacher and PP advisers have with the proportion of special education decisions being phased out in the transition from kindergarten to 1st grade? The surveys are conducted through qualitative interviews of three kindergarten teachers, three teachers and two PP advisers. The theory and data material have been developed from a hermeneutic point of view, where the process has oscillated between data collection, theory search and analysis. To shed light on the research question, the theory presented is associated with kindergarten, school and the PP service. The theory chapter provides an overall picture of special education decisions in kindergarten and school, both in terms of central legislation, cooperation between the institutions and the special education chain of measures. The data material is analyzed thematically, and the results are presented through three main themes. The findings show that all informants experience that special educational decisions that are not based on diagnoses or disabilities are phased out in the transition to school. The contributors to the discontinuation of decisions are experienced by the informants to be the school's financial and pedagogical framework, the principals' desire for a minimum of decisions in 1st grade and the school's legislation. Based on this survey, it thus appears that there is an expectation from both the school management and the PP service that the school will be able to take care of a greater diversity of children within the framework of ordinary education.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSpesialpedagogisk hjelpen_US
dc.subjectOvergangeren_US
dc.subjectKontinuiteten_US
dc.subjectSpesialundervisningen_US
dc.subjectPP- tjenestenen_US
dc.subjectSpecial educational assistanceen_US
dc.subjectTransitionen_US
dc.subjectContinuityen_US
dc.subjectCooperationen_US
dc.subjectSpecial educationen_US
dc.subjectPP serviceen_US
dc.title"Vi venter oftest så lenge som mulig for at ungene skal få bli så modne som mulig." - Avvikling av vedtak i overgangen fra barnehage til skoleen_US
dc.title.alternative"We usually wait as long as possible to give the children a chance to mature". - Discontinuation of decisions in the transition from kindergarten to schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber92en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel