Show simple item record

dc.contributor.advisorStandal, Øyvind Førland
dc.contributor.advisorSandell, Martin Blaauw
dc.contributor.authorSolberg, Eiven Hølmo
dc.date.accessioned2022-11-09T14:26:32Z
dc.date.available2022-11-09T14:26:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030995
dc.description.abstractDenne studien tar for seg konkurranse i kroppsøving som tema, med retning mot barneskoler. Jeg har formulert en problemstilling som lyder slik: «Hvordan konkurranse fungerer i kroppsøving på barneskolen og om lærere merker endring hos elever fra kroppsøvingsfaget til andre fag?» For å svare på problemstillingen så har jeg benyttet kvalitative forskningsintervjuer for å innhente data fra fire informanter. Tidligere forskning på temaet forteller at det finnes både positiv og negativ tilnærming til konkurranse i skolesammenheng. Konkurranse kan skape tapere og vinnere, noe som igjen vil spille inn på elevers erfaringer på temaet. Jeg har tatt for meg teori som går på motivasjon, elevers egenskaper som blant annet selvoppfattelse og mestring og læring i lys av konkurransepregede aktiviteter. Studiens teoretiske perspektiv blir sett gjennom selvbestemmelsesteorien til Edward L. Deci og Richard Ryan. Funnene mine vil bli sett på gjennom dette teoretiske perspektivet og funnene mine viser et fokus mot gjennomføring og ikke resultat. Lærere har et viktig ansvar for å tilrettelegge for en sunn konkurranseform hvor det skapes forskjellige vinnere, hvor lærere bør trekke inn ulike variabler for at det ikke alltid blir de samme elevene som vinner. På denne måten så vil elever i større grad få økt motivasjon som så ville kunne være med på å føre til læring for elever. Ved å ha fokus på Fair play, takle resultater og det at en alltid skal gjøre sitt beste er viktige fokusområder. Elever har ulike interesser og styrker. Derfor vil noen elever vise bedre egenskaper i andre fag og det er dermed vanskelig å konkludere noe bestemt om lærere merker endring hos elever fra kroppsøving til andre fag. Konkurranseformen er bra på riktige premisser og det er læreres oppgave å tilpasse undervisning med konkurransepreg slik at det blir brukt riktig. Dette vil jeg ha fokus på når jeg endelig skal jobbe fast som lærer. This study focuses on competition as a theme, related to the earlier years of primary school. I have chosen the following thesis: “How is competition working in Physical Education and are the teachers witnessing any changes for the pupils from P.E to other subjects?” To answer the thesis I have chosen qualitative research interviews from four informants. Earlier research related to the theme tells us that there are both positive and negative approaches to competitions in school. Competition can create losers and winners, which again will be reflected in the pupils`experiences on the subject. I have focused on theory on motivation, pupils`skills in selfevaluation, learning and ability to succeed in light of competitive activities. The theoretical perspective of the study is based on the theories of selfdetermination by Edward L Deci and Richard Ryan. My findings will be analysed through these theoretical perspectives and the findings show a focus towards ability to perform to the best of one`s ability, not on the final result. Teachers have an important responsibility to choose healthy ways of competing where the opportunities to get different winners are present. The teachers should find a variety of activities so that the same pupils don`t win every time. If they succeed in doing this the pupils will strengthen their motivation and their learning process. By focusing on Fair Play, learning how to deal with the results and always encourage to try one`s best, are essential parts of the learning process. The pupils have different abilities and areas of interests. That`s why some pupils will show better strengths in other subjects than P.E, therefore it is difficult to conclude about whether the teachers experience differences from P.E to other subjects. Competitive activities on the right sort of level for the pupils is positive in my findings, and it is essential that the teachers are able to use competitions in their teaching in the best way for the pupils as a group and as individuals. That is what I will be focusing on when I finally get to work as a full-time teacher.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKonkurranseren_US
dc.subjectKroppsøvingen_US
dc.subjectGjennomføringen_US
dc.subjectTilretteleggingen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectCompetitionsen_US
dc.subjectPhysical educationen_US
dc.subjectAdjustmentsen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectTask fulfilmenten_US
dc.titleKonkurranse i kroppsøving - En kvalitativ studie av konkurranse i kroppsøving på barneskolenen_US
dc.title.alternativeCompetition in Physical Education - A qualitative study of competition in Physical education in the primary schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber70en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record