Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrodshaug, Irene
dc.contributor.authorSkansen, Stina Maria
dc.date.accessioned2022-11-02T14:19:48Z
dc.date.available2022-11-02T14:19:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029657
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utforskes lærere i kunst og håndverk sin forståelse av dybdelæring. I det nye læreplanverket, LK20, har dybdelæring fått en sentral plass for synet på elevenes læring. Ludvigsen-utvalget tok inn dybdelæring i arbeidet med fagfornyelsen, fordi det er behov for et endret læringssyn mot framtidens kompetanse. Dybdelæring er et begrep som har flere definisjoner og tolkningsmuligheter nasjonalt og internasjonalt. Det er nødvendig for lærere å vite hvordan dybdelæring skal forstås i sammenheng med norske styringsdokumenter, og hvordan det skal bidra i elevenes opplæring. Kunst og håndverk er et fag hvor elever skal lære både praktisk og teoretisk, og slik skiller det seg ut fra flere av de andre fagene i skolen som er mer teoretibaserte. På bakgrunn av dette er problemstillingen i oppgaven: «Hvordan forstår lærere i kunst og håndverk på mellomtrinnet dybdelæring, og hvilke kompetanser legger lærerne vekt på at elever skal tilegne seg gjennom dybdelæring?» Oppgaven støtter seg til en teori basert på seks globale kompetanser elever skal tilegne seg gjennom dybdelæring, utviklet av det globale partnerskapet New Pedagogies for Deep Learning, NPDL. Empirien er hentet ut fra kvalitative intervjuer med fire lærere i kunst og håndverk som har ulike erfaringer og bakgrunner. Med abduktiv tematisk analyse har empirien blitt tolket og kategorisert til kompetansemodellen utviklet av NPDL. Resultatene fra analysen drøftes mot teorigrunnlag og kunnskapsgrunnlag. Resultatene fra drøftingen viser at de fire lærerne i kunst og håndverk både har like og ulike forståelser av hva dybdelæring handler om. Det varierer hvilke kompetanser de legger vekt på at elever skal tilegne seg gjennom dybdelæring. Dybdelæring og tverrfaglighet omtaltes som sammenhengende begreper av lærerne, men forståelse og bruk av tverrfaglighet i undervisningen varierer. Denne masteroppgaven er et bidrag til å kunne øke forståelsen av dybdelæring i faget kunst og håndverk. In this master´s thesis the understanding of the term deep learning among teachers in art and crafts is explored. In the new curriculum, LK20, deep learning has been given a central position for the view of pupils learning. The Ludvigsen Committee included deep learning in the work on the renewal of subjects, because there is a need for a changed view of learning towards the future competence. Deep learning is a term that has several definitions and possibilities for interpretation both nationally and internationally. It is necessary for teachers to know what deep learning means in steering documents for the Norwegian school system, and how it should contribute to pupils´ knowledge acquisition. Art and crafts is a subject where pupils must learn both practically and theoretically. This is what makes it different from other subjects in school which are more theory-based. Based on this the research question in this thesis is: «How do teachers in art and crafts in upper primary level understand deep learning, and what competencies do the teachers emphasize that the pupils should acquire through deep learning?» This thesis uses a theory based on a model containing six global competencies that pupils should acquire through deep learning, developed by New Pedagogies of Deep Learning, NPDL. The empirical material is retrieved from qualitative interviews with four teachers in art and crafts with different experiences and backgrounds. With an abductive thematic analysis, the empirical material has been intrepreted and categorized into the competence model developed by NPDL. The results from the analysis are discussed against the theory base and knowledge base. The results from the discussion show that the four teachers in art and crafts have both similar and different understandings of what deep learning is. Their opinion varies in which competencies they emphasize that the students should acquire through deep learning. Deep learning and interdisciplinarity were referred to as coherent concepts by the teachers, but the understanding and use of interdisciplinarity in teaching differs. This master´s thesis is a contribution to enhance the understanding of deep learning in the subject art and crafts.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDybdelæringen_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectKompetanseren_US
dc.subjectFagspesifikke kompetanseren_US
dc.subjectTverrfagligheten_US
dc.subjectDeep learningen_US
dc.subjectArt and craftsen_US
dc.subjectCompetenciesen_US
dc.subjectSubject-specific competenciesen_US
dc.subjectInterdisciplinarityen_US
dc.titleDybdelæring i kunst og håndverk - Fire lærere i kunst og håndverk sin forståelse av dybdelæringen_US
dc.title.alternativeDeep learning in art and crafts - Four teachers in art and crafts´ understanding of deep learningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber82en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel