Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWetlesen, Annika
dc.contributor.advisorSletteland, Anja Beate
dc.contributor.authorHamran, Mari Nordhagen
dc.date.accessioned2022-10-26T13:29:05Z
dc.date.available2022-10-26T13:29:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028466
dc.description.abstractOppgaven utforsker hvilke diskurser som er fremtredende i lærebøker på ungdomstrinnet, i deres behandling av nord-sør-skillet i global kontekst, samt hvilke verdensbilder dette kan bidra til å skape. Videre utforskes hvilke muligheter bøkene gir for samfunnskritisk tenkning. For å besvare oppgavens problemstillinger er det gjort en kritisk diskursanalyse av fire lærebøker, to gamle og to nye: Matriks 8 (2006), Matriks 9 (2007), Relevans 8 (2020) og Relevans 9 (2021). Utvalget består deretter av kapitlene om kolonitid og første verdenskrig. I oppgaven er det brukt Faircloughs analytiske verktøy til å undersøke hvilke diskurser som er fremtredende i lærebøkene. Analysen viser at fremtredende diskurser er maktdiskursen, legitimeringsdiskursen, andregjøringsdiskursen og diskurser om rasisme, hvor de ulike bøkene bygger på ulike diskurser om de samme temaene. For eksempel innenfor legitimeringsdiskursen (re)produserer Matriks 8 (2006) en balansediskurs, mens Relevans 8 (2020) (re)produserer en postkolonial diskurs. Og innenfor diskurser om rasisme (re)produserer Matriks 8 (2006), Relevans 8 (2020) og Relevans 9 (2021) diskursen «rasisme som fortidens problem», hvor Matriks 8 (2006) også (re)produserer «ny-orientalisme» - diskursen. I forbindelse med kritisk tenkning viser det seg at alle bøkene på ulike vis kan bidra til å utvikle dette, men det vil i stor grad være avhengig av en dyktig samfunnsfaglærer som kan bruke bøkene til å stille samfunns – og normkritiske spørsmål. This thesis examines which discourses that are present in secondary school textbooks, in their discussions of the global south and global north topic, and what kind of world perspectives this may create. To answer the question raised in this thesis, a critical discourse examination has been conducted of four textbooks, two old ones and two new ones: Matriks 8 (2006), Matriks 9 (2007), Relevans 8 (2020) and Relevans 9 (2021). The analyze has been concentrated on chapters dealing with colonial times and the First World War. Fairclough's analytical tools has been used to examine which discourses the textbooks (re)produce. The conclusion of the examination is that textbooks (re)produce the discourse of power, the discourse of legitimation, the discourse about "us and them" and discourses about racism, where each book are based on different discourses over the same topic. To illustrate, under the discourse of legitimation, Matriks 8 (2006) (re)produce a discourse of balance, while Relevans 8 (2020) (re)produces a postcolonial discourse. And further on, the discourses about racism, Matriks 8 (2006), Relevans 8 (2020) and Relevans 9 (2021) (re)produce the discourse «racism as a problem of the past», where Matriks 8 (2006) (re)produces a «new-orientalism» - discourse. In regard to critical thinking, it is without doubt that all the books may support developing those skills, however it will be depended on teachers, well skilled in social studies, who are able use the books as a base to ask socially and norm-critical questions.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKritiske diskursanalyseren_US
dc.subjectLærebøkeren_US
dc.subjectVerdensbilderen_US
dc.subjectKritisk tenkningen_US
dc.subjectPostkolonialismeen_US
dc.titleKritisk tenkning og diskurser om globale sør og nord i lærebøker for ungdomstrinneten_US
dc.title.alternativeCritical thinking and discourses about the global south and north in textbooks for secondary schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber66en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel