Show simple item record

dc.contributor.advisorBaltzersen, Rolf
dc.contributor.authorGobrial, Aleksandra
dc.date.accessioned2022-10-25T08:34:58Z
dc.date.available2022-10-25T08:34:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028115
dc.description.abstractDet er mange barn og unge i Norge i dag som utvikler psykiske vansker. Helsefremmende skoler, som kjennetegnes ved høy trivsel og læringsmiljø, er nevnt som en av de viktigste forebyggende tiltakene (Major, et al., 2011). Formålet med denne masteroppgaven er å utforske lærernes forståelse av begrepet «resiliens», og hvordan de arbeider med elever for å fremme resiliensutvikling. Denne oppgaven undersøker samarbeidet med ledelsen og lærerkollegiet, samt skole-hjem samarbeid og flerprofesjonelt samarbeid, og hvilken påvirkning det har på lærernes arbeid med resiliensutvikling hos elever. På bakgrunn av dagens kontekst og egen interesse, er det utarbeidet en problemstilling: Hvordan kan læreren støtte elevens resiliensutvikling? Problemstillingen etterfølges av to forskningsspørsmål: 1. Hvordan arbeider læreren med individuelle faktorer som fremmer resiliensutvikling hos eleven? og 2. Hvordan kan systemene rundt eleven styrke hverandre for å fremme resiliensutvikling hos eleven? Resiliens er knyttet til prosesser som fører til en positiv utvikling selv om barn eller unge opplever risikosituasjoner som kan resultere med problematferd (Rutter, 2000). Denne oppgaven ser på beskyttelsesfaktorer som fremmer resiliensutvikling. Individuelle faktorer som styrker resiliensutvikling blir forankret i teorien om mestringstro (self-efficacy) utviklet av Banudra, Antonovskys teori om opplevelse av sammenheng (Sense og Coherence) og bestyrkningsteori (empowerment). Systemiske faktorer som fremmer resiliensutvikling ses i sammenheng med Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Elevens mikro- og mesosystemer er koblet til lærerens samarbeid med ledelse og kollegiet, skole-hjem samarbeid og flerprofesjonelt samarbeid. For å besvare oppgaven, er det gjennomført tre kvalitative intervjuer. Informantene har følgende bakgrunn: en kontaktlærer, en spesialpedagog og en sosiallærer. Spørsmål har omhandlet lærernes forståelse av begrepet «resiliens», deres rolle i utvikling av resiliens hos elever, samarbeid med ledelsen og de øvrige ansatte på skolen, skole-hjem samarbeid og flerprofesjonelt samarbeid. Informantene viser til gode relasjoner, samtale og veiledning, og tilrettelagte oppgaver som viktige forebyggende faktorer. Videre viser informantene til at støtte fra ledelsen og teamsamarbeid påvirker deres motivasjon og mestringstro. Til slutt forteller informantene at et godt skole-hjem samarbeid er med på å styrke elevens opplevelse av sammenheng og motivasjon. There are many children and adolescents in Norway today who develop mental health problems. Health-promoting schools, which are characterized by level of well-being and a level of learning environment, are mentioned as one of the most important preventive measures (Major, et al., 2011). The purpose of this master's thesis is to examine teachers' understanding of the concept of «resilience», and how they work with students to promote resilience development. Furthermore, this thesis examines the collaboration with the school administrators and colleagues, as well as school-home collaboration and multi-professional collaboration, and what impact it has on teachers' work with resilience development in students. Based on the current context and self-interest, a question has been prepared: How can the teacher support the student's resilience development? Which is followed by research questions: 1. How does the teacher work with individual factors that promote resilience development in student and 2. How can the systems around student strengthen each other to promote resilience development in the student. Displaying resilience is linked to processes that lead to a positive development even if children or adolescent experience adversity that can lead to unwanted behaviour (Rutter, 2000). This thesis looks at protective factors that promote resilience development. Individual factors that strengthen resilience development are rooted in the theory of self-efficacy developed by Banudra, Antonovsky's theory of Sense and Coherence and empowerment theory. Systemic factors that promote resilience development are evident in connection with Bronfenbrenner's developmental ecological model. The student's micro- and mesosystems are connected to the teacher's collaboration with school administrators and the colleagues, school-home collaboration and multi-professional collaboration. To answer the question, three qualitative interviews were conducted. The informants have the following background: a teacher, a special needs educator and a social worker. All three informants work at school. Questions have concerned informants understanding of the concept of "resilience", their role in the development of resilience among students, collaboration with school administrators and colleagues, school-home collaboration, and multi-professional collaboration. The informants refer to good relationships with pupils, conversation and counselling, and facilitated tasks as important protective factors. Furthermore, the informants point out that support from the school administrators and colleagues affects their motivation and self-efficacy. Finally, the informants say that a good school-home collaboration helps to strengthen students Sense of Coherence and motivation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectResiliensen_US
dc.subjectMestringstroen_US
dc.subjectSelf-efficacyen_US
dc.subjectOpplevelse av sammenhengen_US
dc.subjectBestyrkningsteorien_US
dc.subjectSense of Coherenceen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectSkole-hjem-samarbeiden_US
dc.subjectFlerprofesjonelt samarbeiden_US
dc.titleLæreres arbeid med elevers resiliensutvikling i samspill med skole, hjem og andre profesjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber56en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record