Show simple item record

dc.contributor.advisorOmmundsen, Åse Marie
dc.contributor.authorFredriksen, Ida
dc.contributor.authorJørgensen, Mette Villholth
dc.date.accessioned2022-10-24T13:58:10Z
dc.date.available2022-10-24T13:58:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028012
dc.description.abstractMasteroppgavens hovedformål er å undersøke om og på hvilken måte høytlesning av utfordrende bildebøker styrker lesemotivasjon til elever på førstetrinn. Bildebokprosjektet tar utgangspunkt i tre utfordrende bildebøker: Johannes Jensen føler seg annerledes (Hovland & Kove, 2003), Gorm er en snill orm (Kuhn, 2013) og Ulf er uvel (Wexelsen & Kuhn, 2020). Problemstillingen lyder dermed som følgende: På hvilken måte kan høytlesning av utfordrende bildebøker som Johannes Jensen føler seg annerledes, Gorm er en snill orm og Ulf er uvel være med på å styrke førsteklassingers lesemotivasjon? Vårt fokus har vært å få ytterligere kunnskap om de elementene i bildebøkene som utfordrer leseren kognitivt. Videre har vi undersøkt om, og på hvilken måte disse elementene kan bidra til styrket lesemotivasjon. Vi har av den grunn formulert to forskningsspørsmål: På hvilken måte inviterer de utfordrende bildebøkene til refleksjon? Hvordan kan de utfordrende elementene i bildebøkene bidra til å styrke lesemotivasjonen under høytlesning i klasserommet? I oppgaven har vi først analysert de tre bildebøkene utfra samme struktur. De litterære analysene inneholder i all hovedsak en drøftelse av bildebøkenes utfordrende elementer herunder, samspill mellom verbaltekst og bilde, ikonotekstens tomme plasser og intertekstuelle referanser. Videre presenteres undervisningsopplegget som ble gjennomført på førstetrinn. Undervisningsopplegget er bygd på teorien om shared picturebook reading (Ommundsen, 2022; Reese, 2015). Metodene som ble benyttet er en triangulering i form av: intervju, spørreskjemaundersøkelse, observasjon og elevarbeid. Datamaterialet fra ni undervisningsøkter ligger til grunn for presentasjon og analyse av funn. Fra datamaterialet har vi valgt ut dialoger, observasjoner og elevarbeid. Funnene er analysert ved bruk av Sipes (2008) fem kategorier for litterær forståelse, herunder analytisk, intertekstuell, transparent, personlig og performativ respons. På bakgrunn av funn fra analysene utviste elevene litterær forståelse i form av tolkning av bildebøkenes tomme plasser og intertekstuelle referanser. Elevene utviste kritisk literacy ved å stille spørsmål til verbalteksten samtidig som de utviste visuell literacy ved å benytte bildene aktivt til å tolke fortellingene. Elevene utviste ekspressivt engasjement ved å snakke tilbake til bildebøkene, overta fortellingene eller dramatisere elementer ved historien. Responsene indikerer at høytlesning av bildebøkene engasjerte elevene, i den gitte konteksten. Situational interest kan fungere som et utgangspunkt for å styrke elevers videre lesemotivasjon (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks & Perencevich, 2005). Oppgaven er en casestudie, det vil derfor ikke være mulig å utlede noen generelle konklusjoner om førsteklassingers lesemotivasjon. Videre vil det være nødvendig med ytterligere forskning på dette området for å konkludere. Likevel vil vi påstå, i lys av de litterære analysene og analysene omkring funn fra klasserommet, at elevene gjennom høytlesning av utfordrende bildebøker har opplevd situational interest, som videre kan styrke deres lesemotivasjon. The main objective of this thesis is to investigate whether, and in what way, challenging picture book read-alouds increases reading motivation among children in first grade. The project includes three challenging picturebooks: Johannes Jensen føler seg annerledes (Hovland & Kove, 2003), Gorm er en snill orm (Kuhn, 2013) and Ulf er Uvel (Wexelsen & Kuhn, 2020). We construct the following problem statement: In what way can challenging picturebook read-alouds increase reading motivation among first graders? The included picturebooks contain cognitively challenging elements, and our aim was to investigate if, and in what way, these elements can increase reading motivation. Therefore, we have formulated the research questions: In what way do the challenging picturebooks encourage reflection? How can the challenging elements of the picturebooks stimulate increased reading motivation during read-alouds in the classroom? In the thesis, we have first analysed three picturebooks. The literary analysis primarily consists of a discussion of the challenging elements in the picturebooks, including the interaction between words and pictures, the empty spaces in the picturebooks and intertextual references. Furthermore, the teaching material that was used in class is presented. The teaching material was created based on theories of shared picturebook reading (Ommundsen, 2022; Reese, 2015). The research method used is a triangulation of interviews, surveys, observations, and work done by students. Data from nine teaching sessions represents the basis of the analysis from the data, we have selected dialogues, observations and students work. The findings are analysed using Sipes (2008) five categories for literary understanding, including analytical, intertextual, transparent, personal and performative response. Our analysis indicates that the students showed literary understanding by interpreting and reflecting upon empty spaces and intertextual references in the picturebooks. The students showed critical literacy by asking questions about the text, while simultaneously demonstrating visual literacy by actively using the pictures to interpret the stories. The students showed expressive engagement by talking back to the picturebooks, taking over or dramatizing elements of the story. The findings indicate that the picturebooks read-alouds engaged the students in the given context. Situational interest may contribute to further development of reading motivation among students in first grade (Guthrie et al., 2005). This study is a case study, and the findings are therefore not generalizable to the characteristics of first graders on a broader level. Consequently, further research is necessary to establish causal conclusions. Nevertheless, based on the literary analysis and the findings from the classroom, we would argue that the students through challenging picturebook read-alouds have experienced situational interest, which can increase further reading motivation among first graders.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectUtfordrende bildebøkeren_US
dc.subjectTomme plasseren_US
dc.subjectHøytlesningen_US
dc.subjectShared picturebook readingen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectLesemotivasjonen_US
dc.subjectSituational interesten_US
dc.subjectFelles bildebokopplesningen_US
dc.subjectNærværende interesseen_US
dc.title«Ikke start lesingen, vent på meg!» - Førsteklassingers lesemotivasjon i møte med høytlesing av utfordrende bildebøkeren_US
dc.title.alternative«Don´t start reading, wait for me!» - Challenging picturebooks read-alouds related to reading motivation among first gradersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber119en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record