Show simple item record

dc.contributor.advisorAlvestad, Torgeir
dc.contributor.authorFinneide, Andreas
dc.date.accessioned2022-10-24T13:20:03Z
dc.date.available2022-10-24T13:20:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027992
dc.description.abstractHensikten med denne kvalitative masterstudien har vært å undersøke læreres forståelse av begrepet elevkultur, og hvordan disse lærerne arbeider med elevkulturen for å skape et inkluderende læringsmiljø. To lærere med utviklet kompetanse i arbeidet med elevkultur har blitt intervjuet, og problemstillingen min lyder som følger: «Hvordan forstår lærere begrepet elevkultur, og hvordan kan de selv arbeide for en inkluderende elevkultur?» De teoretiske begrepene som rammer inn studien er «sosialisering», «elevkultur», og «inkludering», og studiens resultater er drøftet ut fra disse begrepene, i tillegg til tidligere studier gjort på områder som favner problemstillingen min. Denne studien har vist at lærerne som ble intervjuet kan sies å ha en forståelse av elevkulturbegrepet som til dels stemmer overens med hva Michelet skriver (2019a) om begrepet han selv har utviklet. De snakker om elevkultur i sammenheng med det sosiale fellesskapet i klassen, men uttaler at elevkulturen i liten grad har sammenheng med det faglige. De snakker likevel mer indirekte om elevkulturen som viktig for den faglige utviklingen via eksemplene de kommer med. Studien har funnet lærerne som ble intervjuet vektlegger sin egen rolle som forbilde for elevene i arbeidet elevkultur og inkludering. Elevenes manglende bevissthet rundt egen språkbruk blir også diskutert som en trigger for ekskludering av medelever. De diskuterer begge betydningen av elevenes sosiale posisjoner, der det å få fram elever med inkluderende og prososial atferd er en viktig del av å skape en inkluderende elevkultur. Dette er fordi elevene alltid vil vurdere hverandre opp mot verdier som de har forhandlet med læreren og medelevene sine. The purpose of this qualitative masters thesis has been to examine teachers understanding of the term called “student culture”, and how these teachers utilize the student culture in order to create an including learning environment. Two teachers with developed skills in regarding working with student culture has been interviewed, and the main question of the thesis is formulated in this fashion: “What is the teachers understanding of the term student culture, and how can they work to create an inclusive student culture?” The theoretical terms in which frames this thesis is “socialization”, “student culture” and “inclusion”. The thesis results are discussed based on the terms above, in addition to previous studies done in areas related to my formulated thesis question. This thesis has shown that the teachers in question can be said to have a similar understanding of parts of the term Michelet (2019a) developed to be known as “student culture”. They emphasize the social aspect of the term, but they both state that the student culture has a lesser importance concerning the students’ academic development. They do, however, contradict themselves in a more indirect manner, by the examples the give during the interviews. The thesis has found that the teachers interviewed emphasizes their own role as a role model for the students, in their work with the student culture and their work for inclusion. The students lack awareness concerning their own use of language is also discussed as a trigger for peer exclusion. They both discuss the importance of the students positioning within class’ social hierarchy. To create an inclusive student culture, it is deemed to be important to bring forward the students with inclusive and prosocial behavior. The importance of this grows even more knowing that students always will evaluate each other through values negotiated with the teacher and their peers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectElevkulturen_US
dc.subjectInkluderingen_US
dc.subjectSosialiseringen_US
dc.subjectStatushierarkieren_US
dc.subjectSosial kompetanseen_US
dc.subjectElevenes sosiale posisjoneren_US
dc.subjectSosialisering barn i mellomen_US
dc.titleLæreres forståelse av elevkultur og hvordan å arbeide med elevkultur: En kvalitativ studie som undersøker læreres oppfatning av elevkultur og hvordan man kan benytte elevkultur for å skape et inkluderende læringsmiljøen_US
dc.title.alternativeTeachers understanding of the term student culture and how to utilize the student culture A qualitative study that examines teachers understanding of the term student culture and how to utilize the student culture to create an including learning environmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber61en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record