Show simple item record

dc.contributor.advisorSkundberg, Øystein
dc.contributor.authorBlekken, Maja Arildsdatter
dc.date.accessioned2022-10-19T13:22:10Z
dc.date.available2022-10-19T13:22:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027127
dc.description.abstractDette masterprosjektet er siste del av det integrerte masterløpet for grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn ved OsloMet. Prosjektet er gjennomført i pedagogikkfordypningen spesialpedagogikk. Temaet for prosjektet er læreres holdninger til elever med særskilte behov. Problemstillingen er: hvilke holdninger til elever med særskilte behov kommer til uttrykk i samtale mellom lærere? For å svare på denne problemstillingen er det utarbeidet tre forskningsspørsmål: • Hvordan omtaler deltakerne barn med særskilte behov? • Hvilke eksplisitte holdninger kommer til uttrykk? • Hvordan opplever deltagerne forholdet mellom holdning og handling? Det er anvendt et kvalitativt fokusgruppeintervju for å belyse denne problemstillingen og forskningsspørsmålene. Fokusgruppen ble gjennomført på zoom med fire lærere som er kollegaer. Den vil bli analysert ved tematisk analyse og et sosialkonstruktivistisk grunnsyn. Det teoretiske bakteppet er i stor grad tilknyttet holdninger. Det er også en del om forståelsen som ligger til grunn for de særskilte behovene til elevene, samt noe om gruppedynamikker. Det er redegjort for tre funn i denne studien. Det første omhandler at kollegaene er opptatt av at de ved egen skole har gode holdninger til elever. Det andre omhandler forholdet mellom holdninger og handlinger, og det tredje er knyttet til den forståelsen som kommer til uttrykk. Forståelsen til informantene er i hovedvekt knyttet til kontekstuell forståelse, der det enkelte individs forutsetninger og rammene og forventningene i miljøet ikke samsvarer. This master´s thesis is the last part of the master's degree Programme - primary and lower secondary teacher education for years 1-7. The project is carried out in special needs Education. The theme of this master`s thesis is teachers` attitudes towards pupils with special needs, and the purpose of the project is to examine what attitudes towards pupils with special needs are expressed in conversations between teachers. To answer this issue three research questions are used: • How do the participants describe children with special needs? • What explicit attitudes are expressed? • And how do the participants experience the relationship between attitudes and actions? To shed light on this issue and to answer these research questions, qualitative focus group interview is used as method to obtain qualitative data. The interview was conducted digitally over a zoom meeting. There were four (4) participants. All participants were teachers and colleagues. This is followed by thematic analysis based on a social constructivist view. Furthermore, the theoretical basis is strongly related to theories on attitudes and children with special needs. Group dynamics will also be reviewed briefly. Three findings are reported. The first finding is that the teachers themselves experience that they have positive attitudes towards pupils at their own school. The second finding deals with the relationship between attitudes and actions. The third and last finding is related to the understanding that is expressed. How the participants understand is mainly related to contextual understanding, where the assumptions of each individual and expectations in the environment do not match.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.subjectSærskilte behoven_US
dc.subjectFokusgruppeintervjueren_US
dc.subjectSpesialundervisningen_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectEleveren_US
dc.subjectAttitudesen_US
dc.subjectSpecial needsen_US
dc.subjectFocus groups interviewsen_US
dc.subjectSpesialundervisningen_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.subjectPupilsen_US
dc.titleLæreres holdninger til elever med særskilte behoven_US
dc.title.alternativeTeachers' Attitudes Towards Students with Special Needsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber60en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record