Show simple item record

dc.contributor.advisorKnudsmoen, Hege
dc.contributor.authorAnthonsen, Emilie Strøm
dc.date.accessioned2022-10-18T11:43:02Z
dc.date.available2022-10-18T11:43:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026654
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er knyttet til masterutdanningen i grunnskolelærer 1-7 med fordypningsfaget spesialpedagogikk, ved OsloMet Storbyuniversitet. Formålet med denne studien er å undersøke læreres perspektiver på hvordan de tilrettelegger for et inkluderende læringsmiljø for elever som viser utagerende atferd. Dette belyses gjennom studiens problemstilling, som er: «På hvilke måter kan læreren tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø for barn og unge som viser utagerende atferd?». I denne studien blir det tatt i brukt en kvalitativ metode, med en fenomenologisk tilnærming. Gjennom 6 informanters perspektiver og erfaringer knytet rundt temaet, har det blitt utarbeidet 3 hovedfunn. Funnene viser at utagerende atferd kommer frem som et vidt begrep, hvor man kan ha flere forståelser for begrepets definisjon. Informantene fremhever relasjoner som viktig i arbeidet med å forebygge den uhensiktsmessige atferden, hvor sosial kompetanse står frem som vesentlig. Det gjelder både relasjoner knyttet til læreren, og jevnaldrende. Gjennom å utvikle relasjoner, vil det være betydningsfullt å sette søkelyset mot elevenes positive sider. På denne måten kan elevene få motivasjon, og deres selvfølelse kan bli bedret. Skolen vil være en arena der elevene kan utvikle sin sosiale kompetanse. Et inkluderende læringsmiljø viser seg hos informantene gjennom at man skal kunne godta forskjellighet i klassen. Ved å akseptere elevmangfoldet, vil man kunne skape forståelser for at alle mennesker har gode verdier, og at det finnes noe godt i alle. Ledelsen står frem som en viktig rolle i arbeidet om å skape en mer inkluderende skole. Innunder dette funnet kommer også leken frem som vesentlig i arbeidet med elever som viser utagerende atferd. I drøftingskapittelet har disse perspektivene blitt drøftet opp mot teori og tidligere forskning, for å kunne utdype informantenes perspektiver på hvordan man kan tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø for barn og unge som viser utagerende atferd. This master's thesis is related to the master's education in primary school teachers 1-7 with a specialization in special education, at Oslo Metropolitan University. The purpose of this study is to examine teachers' perspectives on how they facilitate an inclusive learning environment for pupils who show extravagant behavior. This is illustrated through the study's issue, which is: "In what ways can the teacher facilitate an inclusive learning environment for children and young people who show extravagant behavior?". In this study, a qualitative method is used, with a phenomenological approach. Through 6 informants' perspectives and experiences linked to the topic, 3 main findings have been prepared. The findings emphasize that extravagant behavior emerges as a broad concept, where one can have several understandings of the term's definition. Relationships also appears as important in the work of creating an inclusive learning environment for pupils who show extravagant behavior. Both relationships related to peers and relationships with the teacher. The latest finding of the study's emphasizes that the inclusion of pupils who show extravagant behavior needs a pupil diversity that accepts differences. The importance of play also becomes very important in this work. To create an inclusive education, the informants point to the management as significant.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectUtagerende atferden_US
dc.subjectInkluderingen_US
dc.subjectLæringsmiljøeren_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectExtravagant behavioren_US
dc.subjectInclusionen_US
dc.subjectLearning environmentsen_US
dc.subjectRelationshipsen_US
dc.titleEt godt læringsmiljø- Inkludering av elever som viser utagerende atferd - En kvalitativ studie om læreres perspektiver på hvordan man kan tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø for barn og unge som viser utagerende atferden_US
dc.title.alternativeA good learning environment- Inclusion of pupils who show extravagant behavior - A qualitative study of teachers' perspectives on how to facilitate an inclusive learning environment for children and young people who show extravagant behavioren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record