Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannesen, Monica
dc.contributor.advisorØgrim, Leikny
dc.contributor.authorLauvstad, Anders Heggenes
dc.date.accessioned2022-10-17T08:02:24Z
dc.date.available2022-10-17T08:02:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026298
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på utvikling og deling av digital kompetanse i felleskap under praksisperioden til lærerstudenter. Oppgaven tar utgangspunkt i to områder fra rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse; samhandlings- og kommunikasjonskompetanse og endrings- og utviklingskompetanse. Problemstillingen er konkretisert til på hvilken måte kan deltakelse i praksisskolens profesjonsfelleskap bidra til utvikling av digital samhandlings- og kommunikasjons- og endringskompetanse? Data er samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer med praksislærere og analysert opp mot begrepene «gjensidig engasjement», «felles virksomhet» og «felles repertoar» fra community of practice. Begrepene deltakelse, medlemskap, taus og uttalt kunnskap er brukt for å identifisere lærerstudentenes samhandling og kompetansedelingen i profesjonsfelleskapet. Dataene i oppgaven viser at lærerstudentene og praksislærer sammen danner et felleskap. Dette gir muligheter for utviklingen av digital kompetanse gjennom drøfting og diskusjoner av situasjoner, teknologi og god undervisningspraksis. Dataene viser eksempler på at lærerstudentene gis muligheter for deltakelse og samhandling med felleskapet utenfor praksisgruppen, men det kommer ikke tydelig fram og er sjeldent nevnt av praksislærerne. Faktorer som lærerstudentenes manglende kompetanse for fag og digital kompetanse kan være til hinder for deres deltakelse. Andre faktorer, som lengden på praksisperioden til lærerstudentene og elevenes kompetanse, er også med på å påvirke de erfaringene og mulighetene lærerstudentene får. Gjennom samtaler med praksislæreren om deres erfaringer og situasjoner som oppstår i teknologirike klasserom, får lærerstudentene i samspill med uttalt og taus kunnskap innsikt i komplekse pedagogiske problemer som er en del av profesjonsutøvelsen. Dette bidrar til utvikling av samhandlings- og kommunikasjonskompetanse og endrings- og utviklingskompetanse. Dataene og tidligere forskning tyder på at dette må skje i et felleskap bestående av flere enn praksislæreren, der lærerstudentene får innsikt i flere erfaringer, refleksjoner og en bredere forståelse av felleskapets felles virksomhet og det felles repertoaret som inngår i profesjonsutøvelsen.en_US
dc.description.abstractThis thesis explores the development and sharing of digital competence in a community during pre-service teachers’ placement practice. The thesis is based on two areas within the professional digital competence framework for teachers which is, interaction and communication competence, and change and development competence. The research question of the paper is in what ways can participation in the practice school’s professional community contribute to the development of digital interaction, communication and change competence? The data has been gathered through semi-structured interviews with practice teachers and analyzed using the terms “mutual engagement,” “joint enterprise” and “shared repertoire” from community of practice. The terms participation, membership, tacit and explicit knowledge is used for identifying pre-service teachers’ involvement and the sharing of competence within the professional community. The data in this paper show that pre-service teachers and practice teachers create a community. This gives opportunities for the development of digital competence through discussions concerning situations, technology, and good teaching practice. The data further show that pre-service teachers get opportunities for participation and interaction with a professional community outside of the practice group. Conversely, it is not clear or commonly pointed out by the practice teachers whether the pre-service teachers actively contribute to this community. Factors such as the pre-service teachers’ level of subject and digital competence, may impede further participation in the professional community. Furthermore, the length of the placement practice and pupils’ level of competence are factors as well that influences the pre-service teachers’ experiences and opportunities. However, through conversations with the practice teacher about their experiences and the situations that arise in technology-rich classrooms, the pre-service teachers will in an interplay of explicit and tacit knowledge, receive insight in complex pedagogical problems that are a part of the professional practice. This will contribute to the development of competence regarding interaction, communication, change and development. However, it is important to point out that the data and prior research, suggests that this should happen within a community consisting of more than the practice teacher, where the pre-service teachers can get several insights, reflections and a wider understanding of the joint enterprise and shared repertoire which is part of the professions practice.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDigital kompetanseen_US
dc.subjectProfesjonsfelleskapen_US
dc.subjectLærerstudenteren_US
dc.subjectPraksisen_US
dc.subjectPraksislærereen_US
dc.titleProfesjonsfelleskap: Lærerstudenters utvikling av digital kompetanse i praksisen_US
dc.title.alternativeProfessional community: Pre-service teachers’ development of digital competence during placement practiceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel