Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorListoe, Dineen Kyla
dc.contributor.authorWatts, Emma Alexandra
dc.date.accessioned2022-03-04T08:18:52Z
dc.date.available2022-03-04T08:18:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982981
dc.description.abstractVed hjelp av semistrukturerte dybdeintervjuer av åtte revisorer undersøker vi hvordan revisorer av små og mellomstore norske selskaper vurderer risiko knyttet til regnskapsestimater. Gjennom intervjuene vises det til ulike tilnærminger til risikovurdering av estimater, med bakgrunn i revisorenes varierte bransjeerfaring og bakgrunn fra små og store revisjonsselskaper. Vi finner et skille i hvor formalisert risikovurderingen er i de små og de større revisjonsselskapene, hvor revisjonen i de små foretakene beskrives som mer praktisk orientert og hvor kjennskapen til den reviderte ISA 540 Revisjon av estimater og tilhørende tilleggsopplysninger er begrenset. Utilstrekkelig dokumentasjon av estimatene fra klientenes side oppleves spesielt som utfordrende, og leder til potensielle utfordringer med ubevisst bias i tilfellene der revisor bistår med utarbeidelsen av estimatet. Dokumentasjonskravene i den reviderte ISA 540 oppleves å være for omfattende i revisjonen av små og mellomstore foretak, og det er ventet at dette vil bli viet oppmerksomhet i den nye revisjonsstandarden for revisjonen av mindre komplekse enheter.en_US
dc.description.abstractWe use semi-structured, in-depth interviews with eight auditors to examine how auditors of small and medium-sized Norwegian companies assess risks associated with accounting estimates. Through the interviews, reference is made to different approaches to risk assessment of estimates, based on the auditors' varied industry experience and backgrounds from small to large audit firms. We have found a distinction in how formalized risk assessment is in the small and large audit firms, where the audit in the small enterprises is described as more practically oriented and where knowledge of the revised ISA 540 Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures is limited. Insufficient documentation of the estimates by the clients is perceived as particularly challenging and leads to potential questions concerning unconscious bias in cases where the auditor assists with the calculation of the estimate. The documentation requirements in the revised ISA 540 are perceived to be extensive in the audit of small and medium-sized enterprises, and it is expected that this will be addressed in the new audit standard for the audit of less complex entities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRevisjonen_US
dc.subjectRegnskapsestimateren_US
dc.subjectRisikoen_US
dc.subjectRisikovurderingen_US
dc.subjectRevisoren_US
dc.subjectBiasen_US
dc.subjectEstimeringsusikkerheten_US
dc.subjectProfesjonell skepsisen_US
dc.subjectISA 540en_US
dc.titleRisikovurdering ved revisjon av regnskapsestimater i små og mellomstore norske selskaperen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record