Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMifsud, Louise
dc.contributor.advisorRustad, Mikkel B.
dc.contributor.authorWalstad, Elin Birgitte
dc.date.accessioned2022-01-31T16:54:28Z
dc.date.available2022-01-31T16:54:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976115
dc.description.abstractProblemstilling: «Hvordan blir ulike digitale teknologier brukt i barnefamilier?» Bakgrunn: Samfunnet vårt er i stadig endring på grunn av tekniske fremskritt over hele verden. Dette påvirker våre barn, og foreldre må forholde seg til valg omkring oppdragelse og om å sette grenser på en ny måte. Hensikt: Bakgrunnen for denne mastergraden er derfor å få en bedre forståelse av hvordan barnefamilier bruker digital teknologi i dag og hvorfor disse valgene er tatt. Metode: Studien bruker kvalitativ metode med induktiv tilnærming. Hvor semi-strukturert intervju er brukt som datainnsamlingsmetode. For å komme frem til hovedinnholdet i intervjuene, har jeg brukt Braun&Clark 6 trinn tilnærming til tematisk analyse. Teoretisk forankring: Avhandlingen bruker Actor Network Theory (ANT). ANT er egnet for kartlegging av nettverk, prosesser og interaksjoner mellom både mennesket og det ikke-menneskelige i miljøer rundt oss. Resultat: Tre hovedtemaer ble identifisert: 1). Barn bruker de fleste av sine digitale teknologier for moro skyld b. Foreldre bruker ofte sine digitale teknologier til både jobb, moro, organisering og informasjonsinnhenting. 2). a. Barn respekterer foreldres grenser. b. Foreldre har klare digitale grenser for barna. 3. a) Barn bruker ikke tradisjonelle sosiale nettverk ennå, men de har en viss forbindelse med venner og familie via videochat, telefonsamtaler og Messenger. b. Foreldre bruker sosiale medier på en restriktiv måte. Telefonsamtaler, Messenger, post og videochat holder dem i kontakt med venner og familie. TV er det viktigste sosiale samlingsstedet for familien. Konklusjon: Barn har i dag et relativt stort antall digitale teknologier. Disse brukes hovedsakelig til underholdningsaktiviterter. Foreldrene kan synes å være mer allsidige i sin bruk og bruker den digitale teknologien til flere av sine daglige oppgaver i hverdagen. Foreldre og barn har ulike forhandlingsgrunner knyttet til å begrense bruken av digital teknologi, og verken barna eller de voksne er spesielt opptatt av bruk av sosiale medier.en_US
dc.description.abstractIssue: How are different digital technologies used in families with children? Background: Our society is constantly changing due to technologigal advances all over the world. This affects our children, and parents must relate to choices about upbringing and setting boundaries in a new way. Purpose: The background for this master`s themis is therefore to gain a better understanding of what families with children use digital technology today and why these choices have been made. Method: The study uses quality method with inductive approach. How semi- structured interview is the collection method. To arrive at the main content of the interviews, I have used Braun & Clark 6 step approach to thematic analysis. Theoretical grounding: The thesis uses Actor Network Theory (ANT). ANT is suitable for mapping networks, processes and interactions between both the human and the non-human in environments around us. Results: Three main topics were identified:1). a. Children use most of their digital tecnologies for fun. b. Parents often use all their tecnologies to both job, fun, organication and information. 2). a. Children respect there parents bounderies. b. Parents have clear digital boundaries for there children. 3. a) Children do not use traditional social networks yet, but they have some connection with friends and family by videochat, phonecalls and Messenger. b. Parents use sosial media in a restrictive way. Phonecalls, Messenger, mail and videochat keep them in touch with friends and family. TV is the most important social gathering place for the family. Conclucion: Children today possess a relatively large number of digital technologies. These are used primarily for entertainment activities. The parents may seem to be more versatile in their use and apply the digital technologies to several of their daily tasks in everyday life. Parents and children have different bargaining grounds related to limiting the use of digital technologies, and neither the children nor the adults are particularly concerned with the use of social mediaen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnefamilieren_US
dc.subjectBarndomen_US
dc.subjectDigitale teknologieren_US
dc.subjectOppdragelseen_US
dc.subjectGrensesettingen_US
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse om bruk av digital teknologi på fritidenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber1-82en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel