Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøthing, Åse
dc.contributor.authorOften, Anne
dc.date.accessioned2021-09-24T07:13:40Z
dc.date.available2021-09-24T07:13:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781279
dc.description.abstractDenne masteroppgaven setter fokus på hvordan norske jøder, som en av de fem nasjonale minoritetene, tematiseres i historieundervisning på videregående skole. Hva er det som kjennetegner undervisningen om jødene? Inkluderes jøder i et nasjonalt ”vi”, eller bidrar undervisningen til å skape et inntrykk av at jødenes historie er historien om ”noen andre”? Oppgaven baserer seg på kvalitative intervjuer med ti historielærere som underviser på videregående skole i ulike deler av landet. Informantenes erfaringer og fortellinger analyseres og drøftes i lys av ulike begreper, perspektiver og teorier, som «nordisk eksepsjonalisme», postkoloniale forståelser av ”vi” og ”dem”, historiebevissthet, kollektiv erindring og «patriotisk narrativ». Informantenes fortellinger om undervisningspraksiser viser at norske jøders historie i all hovedsak knyttes til 2.verdenskrig og Holocaust. Der er også en tydelig tendens til at fokuset ligger på jøder som én stor gruppe som overskrider nasjonalitet og landegrenser. I tillegg blir jødenes status som nasjonal minoritet svært sjeldent tatt opp i undervisningen. Dette kan samlet sett bidra til å skape et bilde av jødene som ”de andre”, og i forlengelse kan dette plassere de norske jødene utenfor et nasjonalt ”vi”. Informantene beskriver også et ønske om å gjøre undervisningen engasjerende og spennende for elevene, noe som ofte fører til at den legger stor vekt på det ekstreme ved jødenes historie. Jeg argumenterer i oppgaven for at en sensasjonspreget undervisning med fokus på det ekstreme og det groteske, samtidig som fortellingene ofte handler om kategorier fremfor individer, kan føre til at undervisningen bidrar til å skape avstand og andregjøring.en_US
dc.description.abstractIn this master thesis, I discuss how one of the Norwegian national minorities, the Jews, are portrayed in history education in high school. What do students in Norway learn about this national minority? Are the Jews included in the national ”we”, or are their stories portrayed as the stories of ”the others”? Discussions and analysis are based on knowledge created as a result of qualitative interviews with ten high school teachers who teach history education in different parts of Norway. I discuss and analyze their experiences in light of a broad framework consisting of concepts, perspectives and theories, such as «Nordic exceptionalism», a postcolonial understanding of ”us” and ”them”, historical consciousness, collective memory and «patriotic narrative». The participants stories from their teaching practices show that the history of the Jews is most commonly linked to the Holocaust and the 2. world war. There is also a tendency to address Jews as one large group that exceeds nationality and borders. In addition, their status as a national minority in Norway is rarely a topic. All this contributes to a notion that the Jews are considered to be ”the others”, and in extension it excludes them from the national ”us”. The teachers also express a desire to make the teaching engaging and exciting for their students. This leads to an emphasis on the more extreme and grotesque aspects of the history, and in addition, a focus on categories as opposed to individuals. These types of portrayals lead to distance and othering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectNorske jøderen_US
dc.subjectNasjonale minoriteteren_US
dc.subjectHistoriebevisstheten_US
dc.subjectKollektive erindringeren_US
dc.subjectMangfoldskompetanseen_US
dc.titleNorske jøder som nasjonal minoritet i historieundervisning – En studie basert på intervjuer med lærere på videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber109en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel