Show simple item record

dc.contributor.advisorLund, Ragnhild E.
dc.contributor.advisorBurner, Tony
dc.contributor.advisorOmmundsen, Åse Marie
dc.contributor.authorHeggernes, Sissil Lea
dc.date.accessioned2021-09-15T13:23:06Z
dc.date.available2021-09-15T13:23:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8364-318-3
dc.identifier.isbn978-82-8364-340-4
dc.identifier.issn2535-5414
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777450
dc.description.abstractThe overarching research question in this thesis is as follows: How can interaction with texts foster English language (EL) students’ intercultural learning? The three articles explore the following research questions: 1. What types of texts and activities may foster EL students’ intercultural learning? 2. What are the possibilities and challenges inherent in working with a challenging picturebook to foster EL students’ intercultural learning? 3. How may EL students’ intercultural learning be enhanced through a dialogic approach to picturebook reading? The call for more empirical research on intercultural learning and reading practices in English language teaching (ELT) has motivated this PhD study. It consists of three articles and an extended abstract. The thesis is grounded in an ecological semiotic approach, which builds on and extends sociocultural theory. The first article is a critical review of 36 empirical articles from ELT, located through systematic searches of databases and manual searches of academic journals. The review analyses text selection and justification, and activities for intercultural learning in ELT. The results show a prevalence of fiction texts, justified by their potential for cultural learning through the readers’ engagement with the material, and that theoretically founded rationales are more frequently provided for fiction than for nonfiction texts. The theoretically grounded rationales for the selection of texts drew on reader response and critical theory and fronted the affordances of challenging fictional readings for intercultural learning. Studies on multimodal texts emphasised the link between multimodality and intercultural learning. Furthermore, most activities are student-centred and seemingly dialogic, but there are few experiential activities. Hence, the review set the scene for a case study in an 8th grade lower secondary EL classroom in Norway, where 22 students (13–14 year-olds) read a challenging picturebook (articles 2 and 3). The second article explores the possibilities and challenges inherent in working with a hybrid picturebook/graphic novel to foster EL students’ intercultural learning. Peter Sís’s (2007) The Wall: Growing Up Behind the Iron Curtain is a memoir based on Sís’s upbringing in Czechoslovakia during the Cold War. The article explores what seemed to trigger the students’ learning and the aspects of intercultural communicative competence (ICC) that became manifest. Data from focus group interviews and student texts, triangulated by my field notes from classroom observations, were analysed through content analysis. The results show that small group dialogues on the art used to illustrate the picturebook, stimulated by open questions, helped the students’ language and intercultural learning. Knowledge of another culture was the most salient category, in addition to curiosity and different forms of empathy. The main challenges identified were the students’ perceptions of what to learn in the subject of English and how. The third article analyses focus group dialogues and classroom talk about the same picturebook through the lens of dialogic theory. I analyse what features of dialogue seem to stimulate intercultural learning and how teachers can facilitate students’ intercultural dialogues. I argue that knowledge about dialogic features can serve as a tool for researchers and teachers to foster EL students’ intercultural learning. In this thesis, I argue that increased awareness of the affordances of different types of texts and the features of educational dialogues can help teachers and researchers to mediate intercultural learning. The thesis contributes theoretically through exploring the parallels between appreciation of art and intercultural learning in relation to picturebooks. Moreover, it contributes empirical knowledge to an under-researched area of ELT in secondary education. Methodologically, the thesis illustrates how EL students’ intercultural learning can be studied through the lens of dialogic theory, and it provides didactic guidance for teachers in their choice of texts and mediation of educational dialogues for intercultural learning. The thesis also identifies challenges connected to working with picturebooks for intercultural learning, which are related to stereotyping and expectations of teaching and learning. However, the main conclusion is that challenging picturebooks have great potential for fostering intercultural learning in EL classrooms.en_US
dc.description.abstractDet overordnede forskningsspørsmålet for denne avhandlingen er: Hvordan kan samhandling med tekster fremme elevers interkulturelle læring i engelskfaget? Avhandlingens tre artikler tar for seg følgende forskningsspørsmål: 1. Hvilke typer tekst og aktiviteter kan fremme elevers interkulturelle læring i engelskfaget? 2. Hvilke muligheter og utfordringer fremkommer gjennom arbeid med en utfordrende bildebok for å fremme elevers interkulturelle læring i engelskfaget? 3. Hvordan kan elevers interkulturelle læring i engelskfaget fremmes gjennom en dialogisk tilnærming til lesing av bildebøker? Behovet for mer empirisk forskning på interkulturell læring og lesing i engelskfaget er utgangspunktet for denne doktorgradsavhandlingen. Avhandlingen består av tre artikler og en kappe. Avhandlingen er fundert i en økologisk-semiotisk tilnærming til læring, som bygger på sosiokulturell teori. Den første artikkelen er en kritisk oversiktsartikkel som gjennomgår 36 artikler. Artiklene beskriver empiriske studier fra engelskopplæring med henblikk på interkulturell læring gjennom arbeid med forskjellige typer tekst. De er funnet gjennom systematiske databasesøk og håndsøking av tidsskrifter. Artikkelen analyserer valg av og begrunnelser for hvilke tekster og aktiviteter som er brukt. Resultatene viser at de fleste studiene benytter skjønnlitterære tekster, noe som begrunnes med at elevene og studentene kan lære om kultur gjennom tekstene. Disse studiene inneholder oftere en teoretisk begrunnelse for valg av tekst enn de studiene som involverer sakprosa gjør. Begrunnelsene for valg av tekster baserer seg på resepsjons- og kritisk teori, og fremhever læringspotensialet i utfordrende tekster. Når det gjelder aktivitetene i studiene, kan de fleste karakteriseres som studentsentrerte og dialogiske, men de gir i liten grad elevene muligheter til å trekke veksler på egne erfaringer. Studiene der multimodale tekster leses, knytter multimodalitet til interkulturell læring. Med dette som bakteppe, gjennomførte jeg en kasusstudie i engelskundervisningen i en 8. klasse på en norsk ungdomsskole, hvor 22 elever på 13-14 år leste en utfordrende bildebok (artikkel 2 og 3). Den andre artikkelen utforsker mulighetene og utfordringene som fremkommer gjennom arbeid med en hybrid bildebok/grafisk roman for å fremme elevers interkulturelle læring i engelskfaget. The Wall: Growing Up Behind the Iron Curtain av Peter Sís (2007) er basert på forfatterens oppvekst i Tsjekkoslovakia under den kalde krigen. Artikkelen tar for seg det som ser ut til å bidra til læring hos elevene og hvilke elementer av interkulturell kommunikativ kompetanse som kom til syne. Datagrunnlaget, som ble gjenstand for innholdsanalyse, består av intervjuer i fokusgrupper og elevtekster. Analysen ble videre understøttet av feltnotater fra observasjoner av undervisningen. Resultatene viser at dialoger i liten gruppe, med utgangspunkt i åpne spørsmål om kunstneriske bildebokillustrasjoner, ser ut til å fremme elevenes språklige og interkulturelle læring. Den mest fremtredende kategorien i analysegrunnlaget var kunnskap om annen kultur, i tillegg til nysgjerrighet og ulike former for empati. De største utfordringene var knyttet til studentenes oppfatninger om kompetansemålene og hvordan man kan lære engelsk. Den tredje artikkelen benytter dialogisk teori til å analysere dialoger i fokusgruppe og hel klasse om den samme bildeboka. Jeg analyserer hvilke dialogiske trekk som ser ut til å kunne bidra til interkulturell læring og hvordan lærere kan legge til rette for interkulturell dialog i klasserommet. Jeg hevder at kunnskap hos lærere og forskere om dialogiske trekk kan være et redskap for å fremme elevers interkulturelle læring i engelskfaget. I avhandlingen argumenterer jeg for at økt bevissthet om ulike tekster og læringsfremmende dialogers affordanser, kan hjelpe lærere og forskere å fremme interkulturell læring i engelskfaget. Avhandlingen gir et teoretisk bidrag til forskningsfeltet gjennom å utforske parallellene mellom kunst, eksemplifisert ved bildebøker, og interkulturell læring. I tillegg bidrar avhandlingen med empirisk kunnskap på et lite utforsket område av engelskfaget i ungdomsskolen. Metodologisk bidrar avhandlingen med å vise hvordan engelsk-elevers interkulturelle læring kan studeres i lys av dialogisk teori, og den gir råd til lærere om valg av tekster og tilrettelegging for læringsfremmende dialoger med henblikk på interkulturell læring. Avhandlingen peker også på utfordringer knyttet til arbeid med bildebøker for å fremme interkulturell læring. Disse handler først og fremst om faren for å bidra til stereotypier, og om forventninger til læring og undervisning i engelskfaget. Til tross for dette, konkluderer avhandlingen med å fremheve det store potensialet utfordrende bildebøkers har for å fremme interkulturell læring i engelskfaget.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;OsloMet Avhandling 2021 nr 22
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
dc.subjectIntercultural learningen_US
dc.subjectEnglish language studentsen_US
dc.subjectReading practicesen_US
dc.subjectEnglish language teachingen_US
dc.subjectText typesen_US
dc.subjectEducational dialoguesen_US
dc.titleIntercultural Learning Through Texts: Picturebook Dialogues in the English Language Classroomen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typePeer reviewed
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.journalSkriftserienen_US
dc.source.issue22en_US
dc.source.pagenumber195en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge