Show simple item record

dc.contributor.advisorHellne-Halvorsen, Ellen Beate
dc.contributor.authorKarlsen, Aina
dc.date.accessioned2021-08-18T13:07:04Z
dc.date.available2021-08-18T13:07:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770136
dc.description.abstractDenne master oppgaven er et kvalitativt og kvantitativt prosjekt. Studieoppgaven er om hvordan yrkesfaglæreren kan legge til rette for elevers dybdelæring ved bruk av den didaktiske metoden problembasert læring i klasseromsundervisning, og hvilke erfaringer elevers gjør seg fra programfaget yrkesfaglig fordypning. Prosjektet ble gjennomført med elever på Vg2 Helsearbeiderfaget på egen skole. På bakgrunn av fagfornyelsen og søkelyset på dybdelæring har jeg valgt å se på hvordan yrkesfaglæreren kan legge til rette for dybdelæring. Dybdelæring kan forstås som en gradvis utvikling av begreper og sammenhenger innenfor et fag, og at elevene kan ta i bruk kunnskap og ferdigheter for å mestre utfordringer og løse oppgaver. Det vektlegges fra myndighetenes side (Kunnsakapsdepartement, 2015- 2016; NOU, 2015: 8). Empirigrunnlaget er basert på en spørreundersøkelse og tre gruppe intervjuer. Funnene viser langt på vei hvilke forutsetninger som må være til stede for dybdelæring. For at elever skal utvikle større forståelse av programfagene må det legges til rette for å utforske fagene ut ifra yrkesinteresse for å se sammenhenger, bruke kropp og sanser, samtidig som de trekker med seg erfaringer fra yrkespraksis og didaktisk metodebruk i klasserommet. Elevene har behov for både teoretisk og praktisk opplæring i sitt yrkesvalg for å oppleve relevans, og se sammenhengen i fagene. Det kan bidra til å utvikle helhetlig yrkeskompetanse. Gjennom den didaktiske metoden problembasert læring er elevene aktive i egen læreprosess gjennom hele skoleåret, hvor de arbeider med problemorientering, elevsentrering og gruppeprosesser. Elevene arbeider i et sosiokulturelt og kognitivt perspektiv. Ved å gå bort i fra tradisjonell undervisning, er målet at elever skal lære å lære, reflektere, utforske og blir selvstendige yrkesutøvere og deltagere i et kunnskapssamfunn. Elevene får veiledning, og ved bruk av formativ vurdering får elevene kontinuerlig tilbakemelding i læringsarbeidet. Prosjektet har gitt meg forståelse av hvordan elever erfarer og lærer gjennom den didaktiske metoden, og hvordan de opplever overføringsverdier av yrkesfaglig fordypning til helhetlige yrkesopplæring. Det har også gitt meg innsikt i hvilke forutsetninger som ligger til grunn for dybdelæring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2021
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectSosiokulturelt perspektiven_US
dc.subjectKognitivt perspektiven_US
dc.titleDybdelæring i yrkesopplæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record