Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannesen, Monica
dc.contributor.advisorGudmundsdottir, Greta Björk
dc.contributor.authorTusiime, Wycliff Edwin
dc.coverage.spatialUgandaen_US
dc.date.accessioned2021-08-04T07:36:10Z
dc.date.available2021-08-04T07:36:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8364-310-7
dc.identifier.isbn978-82-8364-329-9
dc.identifier.issn2535-5414
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766093
dc.description.abstractThe main aim of this qualitative case study is to contribute with insights into teacher educators’ digital competence in teaching Art and Design subjects in teacher training institutions (TTIs) in Uganda. The study employed semi-structured interviews and non-participant observations to gather qualitative data from teacher educators (TEs), teacher trainees (TTs) and administrators at two teacher training institutions in Uganda to answer the following research questions (RQs) in order to achieve its main goal. RQ1: In what ways are teacher educators using digital technology when teaching art and design in Uganda? RQ2: How do art and design teacher educators develop their digital competence in Teacher Training Institutions in Uganda? RQ3: What challenges do teacher educators encounter when teaching art and design with digital technology in Uganda? On the basis of these RQs and theoretical concepts from van Dijk (2005), Mishra and Koehler (2006), data was analysed from which three research articles (referred to in this thesis as; Article I, II and III respectively) each addressing one of the RQs were published. Briefly, the findings in Article I indicate that, TEs occasionally use digital technologies in basic and low creative means to teach in A&D classrooms. This may be attributed to insufficient access to adequate digital resources (hardware, software and internet), insufficient digital skills and knowledge relating to pedagogical use of digital technologies in A&D classrooms. The findings further confirm teacher educators’ limited awareness of the relationship between technology, pedagogy and content knowledge (TPACK) in teaching Art and Design subjects. The lack of TPACK among TEs explains the low creative use of digital technologies in teaching A&D lessons in Uganda’s TTIs. The findings in Article II indicate that art and design TEs develop digital competences through both formal and informal approaches. The formal approaches include continuous professional development (CPD) and pre-service training, whereas informal approaches include collaboration, self-teaching and repetition. Apparently, teachers’ digital competences (TDC) gained through formal approaches did not relate specifically to the teaching of art and design subjects, making it inadequate and difficult to apply in real classroom practice. Further, the findings suggest to a larger extent that TEs develop moderate TDC, necessary for practical use in the classroom, through informal approaches. The findings in Article III reveal numerous motivational challenges (linked to negative attitude, lack of self-confidence, lack of time, inadequate digital competence and fear for loss of creativity) and challenges related to material access such as; lack of adequate access to digital technologies, unreliable electricity supply, technological failures and lack of adequate technical support. Article III further provides and discusses alternative strategies employed by TEs such as peer support, continual practice, improvisation, lobbying for technical and financial support, and advocating for BYOD to cope with the existing challenges. To sum up, the study findings generally reveal that, teacher educators’ digital competences (TDC) remained operational and were not specific to the teaching of art and design subjects, thus being inadequate and difficult to apply in real art and design classroom practice. Due to numerous motivational and material challenges encountered TEs in addition to limited awareness of the relationship between technology, pedagogy and content knowledge, TEs can only occasionally use digital technologies in limited creative ways (basic use) to teach in A&D classrooms.en_US
dc.description.abstractHovedmålet med denne kvalitative casestudien er å bidra med innsikt i lærerutdannernes digitale kompetanse for undervisning i kunst- og designfag i lærerutdanningsinstitusjoner i Uganda. Studien benyttet semistrukturerte intervjuer og ikke-deltakende observasjon for å innhente kvalitative data fra lærerutdannere, lærerstudenter og studieledere ved to lærerutdanningsinstitusjoner i Uganda. På basis av disse dataene belyser denne studien følgende forskningsspørsmål: 1. På hvilke måter bruker lærerutdannere digital teknologi når de underviser i kunst- og designfag i Uganda? 2. Hvordan utvikler lærerutdannere i kunst- og designfag sin digitale kompetanse i lærerutdanningsinstitusjoner i Uganda? 3. Hvilke utfordringer møter lærerutdannere når de underviser kunst- og designfag med digital teknologi i Uganda? Med utgangspunkt i teoretiske begreper fra van Dijk (2005), Mishra og Koehler (2006) ble data analysert og presentert i henhold til de tre forskningsspørsmålene og dokumentert i tre forskningsartikler (referert til i denne avhandlingen som henholdsvis artikkel I, II og III), som hver adresserer ett av forskningsspørsmålene. Funnene i artikkel I viser at lærerutdannere av og til bruker digital teknologi til å undervise i kunst- og designfag. Bruken kan karakteriseres som enkel og lite kreativ. Dette kan tilskrives utilstrekkelig tilgang til digitale ressurser (maskinvare, programvare og internett), begrenset digital kompetanse og begrenset kunnskap om pedagogisk bruk av digital teknologi i kunst- og designfag. Funnene viser videre lærerutdannernes begrensede bevissthet om forholdet mellom teknologisk-, pedagogisk- og fagkunnskap (TPACK) i undervisningen i kunst og designfag. Mangelen på TPACK blant lærerutdannere forklarer noe av den begrensede kreative bruken av digital teknologi i undervisningen i kunst- og designfag i Ugandas lærerutdanningsinstitusjoner. Funnene i artikkel II indikerer at lærerutdannere i kunst- og designfag utvikler digital kompetanse gjennom både formelle og uformelle tilnærminger. De formelle tilnærmingene inkluderer kompetanse tilegnet gjennom den grunnleggende lærerutdanningen og gjennom etter- og videreutdanning, mens uformelle tilnærminger inkluderer kollegasamarbeid, egenlæring og repetisjon. Studien viser at den digitale kompetanse som lærerne oppnådd gjennom formelle tilnærminger ikke var knyttet spesifikt til undervisningen i kunst- og designfag, noe som gjorde det utfordrende og vanskelig å bruke denne kompetansen i klasseromspraksis. Derimot viser funnene i denne studiet antyder at lærerutdannere utvikler en begrenset digital kompetanse, nødvendig for praktisk bruk i klasserommet, gjennom uformelle tilnærminger. Funnene i artikkel III avslører en rekke motivasjonsutfordringer (knyttet til negative holdninger, mangel på selvtillit, mangel på tid, begrenset digital kompetanse og frykt for tap av faglig kreativitet) i tillegg til utfordringer knyttet til materiell tilgang, slik som; tilstrekkelig tilgang til digital teknologi, upålitelig strømforsyning, teknologiske feil og tilstrekkelig teknisk støtte. Artikkel III diskuterer videre alternative strategier som brukes av lærerutdannere under slike forhold, slik som kollegastøtte, kursvirksomhet, improvisasjon, lobbyvirksomhet for teknisk og økonomisk støtte, og bruk av egne digitale verktøy (BYOD-Bring Your Own Device) for å takle eksisterende utfordringer. Generelt sett, viser funnene i denne studien at lærerutdannernes digitale kompetanse forblir operasjonell og ikke fagspesifikk for undervisningen i kunst- og designfag, og dermed er utilstrekkelig og begrenset for anvendelse praktisk undervisning i kunst- og designfag. På grunn av lærernes motivasjonsmessige og materielle utfordringer, i tillegg til begrenset bevissthet om forholdet mellom teknologisk-, pedagogisk- og fagkunnskap, viser denne studiet at læreutdannere bruker digital teknologi på en svært enkel og lite kreativ måte i deres undervisning i kunst- og designfag i Uganda.en_US
dc.description.sponsorshipThe Norwegian Government (NORAD) provided a PhD Scholarship through the NORHED, Masters in Vocational Pedagogy Project, Kyambogo University, Uganda.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet – Oslo Metropolitan University
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;Nr 18
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectUgandaen_US
dc.subjectDigital competenciesen_US
dc.subjectArt educationen_US
dc.subjectDesign educationen_US
dc.subjectTeacher trainingen_US
dc.subjectArt and Design-teacher educatorsen_US
dc.subjectKunst- og designfagen_US
dc.subjectDigital resourcesen_US
dc.titleDigital Competence for Art and Design Teacher Educators in Uganda’s Teacher Training Institutionsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeDoctoral thesis
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.journalOsloMet Avhandling 2021en_US
dc.source.issue21en_US
dc.source.pagenumber159en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140::Arkitektur- og designteori: 142en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal