Now showing items 1-20 of 361

  • 7 råd fra ungdommer i Lillestrøm 

   Lorenzen, Sara Berge; Kitterød, Hilde Rønnaug; Kjeller, Malthe Helgren; Borrebæk, Victoria Bakstad; Evensen, Scott Jåfs; Hammeren, Hans-Nikolai; Koubaa, Rim; Nielsen, Nanna; Samborski, Leszek; Saman, Dunja; Vollebæk, Pernille (AFI-rapport;2024:06, Report, 2024-03-08)
   Hvordan er det å være ungdom i Lillestrøm kommune og hva er viktig for ungdom? I denne rapporten presenterer vi resultater fra forskningsprosjektet «Ung forskning i Lillestrøm». I prosjektet har forskere ved Arbeidsforsk ...
  • Aktiv, trygg og kreativ – sammen: Folkehelseoppdrag i nærmiljøet på Skullerud i Bydel Østensjø 2017-2021 

   Hagen, Aina Landsverk (FoU-resultat;5:2018, Research report, 2018)
   Hvordan kan Bydel Østensjø på best mulig måte organisere sitt framtidige folkehelse- arbeid? I samarbeid med prosjektgruppa for Folkehelseprogrammet i Bydel Østen- sjø har forskere ved Arbeidsforskningsin- stituttet (AFI) ...
  • Aldersmangfold som ressurs? Kompetanseutvikling blant seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen 

   Lundberg, Camilla S.; Bakkeli, Vidar (AFI-rapport;2024:05, Report, 2024-06-04)
   På oppdrag for Senter for Seniorpolitikk, arbeidsgiverorganisasjonen Abelia og arbeidstakerorganisasjonen Tekna har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet undersøkt hvordan virksomheter innenfor kunnskaps- og teknologibransjen ...
  • Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

   Sørensen, Bjørg Aase; Dahl-Jørgensen, Carla; Skogstad, Anders (AFI Rapport 1998:6, Report, 1998)
   Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...
  • Arbeid og psykisk helse 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat, Report, 2006)
   Storbysatsingen er et prosjekt som Steen, Arild Henriktet våren 2005 og har vært en del av Aetat sin innsats finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet er underlagt etatens satsing på arbeid og psykisk ...
  • Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke 

   Lau, Bjørn (AFI Rapport 2012:17, Research report, 2012)
   Undersøkelsen viser at Den norske kirke har engasjerte og dedikerte arbeidstakere, der de fleste, nesten 90 prosent, svarer at de mottar anerkjennelse, respekt og støtte fra sine kolleger og overordnede. Samtidig viser ...
  • Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Bråthen, Magne; Finne, Joakim; Fossestøl, Knut; Skarpaas, Lisebet Skeie; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-rapport;2023:19, Research report, 2023-11)
   Denne rapporten er en forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene med et fokus på arbeidsinkludering. Oversikten gir en fremstilling over temaer det forskes på, forskningens omfang og utvikling, ...
  • Arbeidsavklaringspenger – en sammenstilling og oppsummering av kunnskap på området 

   Sadeghi, Talieh; Bakkeli, Vidar; Bråthen, Magne; Hansen, Helle Cathrine; Gjersøe, Heidi Moen; Köhler-Olsen, Julia Franziska; Ødemark, Ingjerd Legreid; Thørrisen, Mikkel Magnus; Karlsen, Elisabeth (AFI-rapport;2024:11, Report, 2024-05-06)
   Våren 2023 fikk Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å utarbeide en kunnskapsoppsummering over området arbeidsavklaringspenger (AAP). Resultatene viste at det har ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingsevne 

   Falkum, Eivind; Solberg, Anne Grethe (AFI Rapport 2015:5, Report, 2015)
   Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeids­givernes inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrela­sjons­analyse av hva ...
  • Arbeidsgiverlos - Underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2010:6, Report, 2010)
   Pilotprosjektet ”Arbeidsgiverlos” (2009–2012) i NAV skal utvikle en veilednings- og oppfølgingstjeneste for arbeidsgivere med ansatte som har psykiske helseproblemer. Arbeidsgiverlos er ansatt ved NAV Arbeidslivssenter og ...
  • Arbeidsgiverlos – lederstøtte i arbeidet med psykiske helse på arbeidsplassen 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Brøgger, Benedicte; Grimsmo, Asbjørn (AFI Rapport 2012:16, Report, 2012)
   AFI har evaluert forsøksordningen med arbeidsgiverlos i NAV Arbeidslivssentre i syv fylker. Forsøksordningen hadde oppSteen, Arild Henrikt i 2009 og ble avsluttet i 2012.
  • Arbeidsgiverperspektiver på inkludering 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2014:5, Report, 2014)
   Forskning har vist at økt bruk av vanlige virksomheter som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering er nødvendig for å få til økt inkludering av grupper som er marginale på arbeidsmarkedet. Prosjektet er basert ...
  • Arbeidsliv mot år 2010 

   Salomon, Robert; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat, Report, 1994)
  • Arbeidsliv og rus 

   Frøyland, Kjetil (AFI Notat 2005:3, Research report, 2005)
   Etter en anbudskonkurranse våren 2004 fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). Som ledd i denne evalueringen skulle ...
  • Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet 

   Widding, Steinar (AFI Notat 2009: 8, Report, 2009)
   I november 2005 tok det daværende Sosial- og helsedirektoratet initiativ til et forsknings- og utviklingsprosjekt om personer med ervervet døvblindhet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) hadde det faglige ansvaret for ...
  • Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995 - 2006 

   Holte, Hilde H.; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2006:5, Report, 2006)
   Nordisk litteratur om arbeidsmiljø i skole og barnehage i perioden 1995-2006 ble identifisert gjennom søk i de nordiske biblioteksdatabasene. Aktuelle studier ble vurdert i forhold til denne bibliografien med utgangspunkt ...
  • Arbeidsmiljø og arbeidshelse – en forenklet kunnskapsoversikt 

   Nordberg, Tanja; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Drange, Ida; Massey, David; Enehaug, Heidi; Lescoeur, Kristine; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy (AFI Rapport;2023:18, Report, 2023)
   Dette er en forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse i norsk arbeidsliv i perioden 2012–2022. I rapporten presenteres kjennetegn ved den norske forskningen på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Rapporten ...
  • Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Hetle, Aslaug; Wærsted, Morten; Bruusgaard, Dag (AFI Notat 2008:13, Research report, 2008)
   Studier av arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen viser at renholdere har stor turnover og svært ofte søker uførepensjon. Disse forhold er nærmere studert i et prosjektsamarbeid mellom Universitetet i Oslo, Statens ...
  • Arbeidsmiljø og omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI Skriftserie nr. 7, Research report, 2000)
   Denne rapporten er et ledd i Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) strategiske instituttprogram på arbeidsmiljøområdet. Rapporten baserer seg på undersøkelsen Arbeidsmiljø og omstilling, som AFI har utført på oppdrag fra ...