• Ansvarsfordeling til barns beste? 

   Solberg, Anne; Gundersen, Tonje; Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/11, Report, 2011)
   Innebærer det å ha en funksjonsnedsettelse noen særlige utfordringer for barn og unge med behov for hjelpe- eller omsorgstiltak fra barnevernet? Gjennom kartlegging av erfaringene til tidligere barnevernsbarn, fosterforeldre ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   Denne evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Politidirektoratet, og publiseres som delrapport 2 av Barnehusevalueringen 2012 – den første evalueringen av barnehusenes virksomhet siden de ble etablert. I rapporten belyser ...
  • Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom 

   Gundersen, Tonje; Havre, Merete; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari Sjøhelle (NOVA-rapport;9/2023, Report, 2023)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte, og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med enetiltak. Hovedfunnet er at enetiltak synes å være et godt alternativ for ungdom med komplekse ...
  • Evaluering av Los-ordningen for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Tveito, Siri Berg; Dokken, Therese (NOVA-rapport;3: 2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er en evaluering av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Målsettingen har vært å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Research report, 2018)
   NOVA har gjennomført en oppfølgende evaluering av mentorordningen Nattergalen. Nattergalen har siden oppstarten hatt som målsetting å være et integreringstiltak for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år og for ...
  • Evaluering av Statens barnehus 2021 

   Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Andersen, Lotte Cathrin; Gundersen, Tonje (NOVA-rapport;12: 21, Report, 2021)
   Rapporten presenterer resultatene fra den andre nasjonale evalueringen av barnehusene og gir anbefalinger for videreutvikling av tilbudet. I 2021 er hovedbildet at barnehusene fremstår som et viktig, høykompetent og godt ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Report, 2014)
   Mange med nedsatt funksjonsevne behøver hjelp i hverdagen, og flere og flere får slik hjelp fra personlige assistenter. Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse. Spørsmålet som belyses, ...
  • Kvoteordninger i europeiske land for personer med nedsatt funksjonsevne 

   Gundersen, Tonje (NOVA Rapport 8/08, Research report, 2008)
   Denne rapporten handler om hvilke erfaringer man har i andre europeiske land med bruk av kvotering for å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. 17 av landene i EU har en form for kvotesystem. Kvotesystemet ...
  • Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner 

   Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje; Mossige, Svein (NOVA Rapport 5/13, Research report, 2013)
   I denne litteraturstudien presenteres internasjonal forskning om vold i nære relasjoner mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer). Vi spør: Hva er omfanget av slik vold, hva er voldens ytringsformer, ...
  • Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten 

   Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (NOVA Rapport;7: 2022, Report, 2022)
   I rapporten utforsker vi brukeres veier inn familievernet, deres erfaringer med familieverntjenesten i saker med vold, og foreldres erfaringer med og tanker om barns deltakelse på familievernkontoret. Rapporten bidrar med ...
  • Rusinstitusjoner for ungdom. Grensedragning mellom frivillighet, tvang, omsorg og behandling. Samfunnsvitenskapelig analyse 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari S. (NOVA Rapport;1/2024, Report, 2024)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med rustiltak. Ett hovedfunn er at rustiltak synes å kunne være et godt alternativ for ungdom med ...
  • Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser 

   Demiri, Aisha Synnøve; Gundersen, Tonje (NOVA Rapport 7/16, Report, 2016)
   Rapporten handler om foreldres erfaringer med det offentlige tjenestesystemet når de har barn med nedsatt funksjonsevne. Rapporten består av en litteraturgjennomgang fra utvalgte land publisert i perioden 2009–2015 samt ...
  • Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

   Gundersen, Tonje; Madsen, Christian; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 6/14, Report, 2014)
   På oppdrag fra Bufdir har NOVA gjennomført en studie om tjenestetilbudet til voldsutsatte med funksjonsnedsettelser. Hovedkonklusjonen er at det er lite bevissthet om dette temaet i ulike hjelpeinstanser. Studien viser at ...
  • Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner 

   Rosten, Monika Grønli; Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (2020;7, Research report, 2020)
   Denne rapporten om familievernets arbeid i saker med vold i nære relasjoner er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for mer kunnskap om familievernets ...
  • Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep 

   Gundersen, Tonje; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 1/17, Report, 2017)
   Eldre, psykisk syke og rusmisbrukere samt personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold. Når vold mistenkes ...