• Bolig og levekår i Norge 2012 

   Sandlie, Hans Christian; Grødem, Anne Skevik (NOVA Rapport 14/13, Report, 2013)
   Tidligere har bolig vært tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser i 1997, 2001, 2004 og 2007. I 2012 ble boforhold innlemmet som en nasjonal modul i EU-SILC. På oppdrag fra Husbanken har NOVA i samarbeid med ...
  • Fattige innvandrerbarn 

   Grødem, Anne Skevik; Øia, Tormod; Krange, Olve (NOVA Rapport 16/06, Report, 2006)
   Denne rapporten handler om barn som vokser opp i familier med lave inntekter, med særlig vekt på forskjeller og likheter mellom barn med innvandrerbakgrunn og "etnisk norske" barn. Vi maler et bilde med bred pensel, og ...
  • Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? 

   Suseg, Helle; Grødem, Anne Skevik; Valset, Kirsti; Mossige, Svein (NOVA Rapport 16/08, Report, 2008)
   Rapporten presenterer og drøfter omfanget av mobbing og seksuell pågåenhet og krenkelser via mobiltelefon og internett blant ungdom i Norge. Tre problemstillinger er sentrale. (1) Hvor mange barn og unge opplever mobbing ...