• Barnehagelærere med masterutdanning: Omfang, rekruttering og tilrettelegging i barnehagen 

   Kasin, Olav; Gulbrandsen, Lars (Research report, 2022-10-26)
   Rapporten tar utgangspunkt i myndighetenes mål om å øke andelen barnehagelærere med masterutdanning i barnehagen, og går igjennom tilgjengelige data om antall barnehagelærere med en slik utdanning. Rapporten tar også for ...
  • Barnehagen - fra selektivt til universelt velferdsgode 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 24/03, Research report, 2003)
   I løpet av de siste 30 år har barnehagen etablert seg som en sentral institusjon i den vanlige norske barndommen. Barnehagens karakter er endret fra et selektivt arrangement for få barn til å nærme seg en universell ordning. ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Research report, 2006)
   Bostøtten er et sentralt virkemiddel i den norske boligpolitikken. Gjennom å dekke en del av boutgiftene skal bostøtten stimulere hushold til å velge bedre boliger enn det de ellers ville ha gjort. Bostøtten setter mottakerne ...
  • Bolig og levekår i Norge 2004 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 3/06, Report, 2006)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2004. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/10, Research report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 23/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Bostøtte og boutgifter 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 19/03, Report, 2003)
   Bostøtten skal medvirke til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe, eller bli boende i, en god og hensiktsmessig bolig, og utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   Her drøftes tema av stor betydning for bolig- og omsorgspolitikken. Forskerne undersøker blant annet hva kommunene gjør for å fremme en boligforsyning som tar samfunnets aldring på alvor, og diskuterer normative premisser ...
  • Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år 

   Sandlie, Hans Christian; Flåto, Maja; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport;8/23, Report, 2023)
   Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra prosjektet «Undersøkelse av eldres ønskede bosituasjon» som er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen har vært å få bedre kunnskap om bosituasjonen blant ...
  • Flytting i nytt land 

   Danielsen, Kirsten; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 13/08, Report, 2008)
   I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall ...
  • Forskning om småbarnsforeldres dagligliv 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 12/02, Report, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar der målet var å presentere og diskutere aktuelle problemstillinger for forskning om småbarnsforeldres dagligliv. I rapporten presenteres innlegg av Knud Knudsen, Anne Lise Ellingsæter, ...
  • Fra best til bedre? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 9/04, Report, 2004)
   I 2001 gikk startskuddet for det som ofte kalles kvalitetssatsingen i norske barnehager. Innen utgangenav 2003 skulle alle barnehager ha etablert redskaper og systemer for å videreutvikle og sikre barnehagens kvalitet. På ...
  • Gjeld til å bære? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/07, Report, 2007)
   Nordmenn låner til bolig som aldri før. Over tid har et økende antall husholdninger skaffet seg boliglån, og de utestående beløp øker stadig. Samtidig er det også stadig flere som benytter seg av ulike tilbud om forbrukskreditt. ...
  • Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 17/09, Report, 2009)
   Nordmenn låner først og fremst til bolig. Men nordmenn låner også på boligen, ved å benytte boligen som sikkerhet for andre typer lån. Mange banker har i den forbindelse lansert ulike lånetilbud som gjør at realformuen ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Mindre enn fem prosent av norske hushold leier bolig av kommunen. Tilbudet er rettet mot to grupper: sosialt og økonomisk vanskeligstilte og eldre. For den første gruppen er det ofte et mål at oppholdet i en kommunal bolig ...
  • Kort vei - til lykke eller ruin? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 14/05, Report, 2005)
   Stadig flere nordmenn betaler sine regninger senere enn forfallsdato. De som betaler for sent, er en sammensatt gruppe. Noen sliter virkelig økonomisk, men for det store flertall er manglende betalingsvilje og dårlig ...
  • Kvalitet i barnehager 

   Gulbrandsen, Lars; Eliassen, Erik (NOVA Rapport 1/13, Report, 2013)
   Denne rapporten er en oppfølging av tre tidligere undersøkelser om kvalitet i barnehager, gjennomført i henholdsvis 2002, 2004 og 2008. Alle tre undersøkelsene la hovedvekt på de kvalitetsaspekter som vanligvis kalles ...
  • Kvalitet og kvantitet 

   Gulbrandsen, Lars; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 2/09, Report, 2009)
   Denne rapporten er en oppfølging av to tidligere NOVA-rapporter om kvalitetssatsingen i barnehagene i årene 2001-2003. Siden den gang har arbeidet med økt kvalitet måttet skje parallelt med et stadig større fokus på full ...
  • Leiemarkedet og leietakernes rettsvern 

   Annaniassen, Erling; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/03, Report, 2003)
   Over tid har leiemarkedet i Norge endret karakter. Det er i dag først og fremst yngre og i noen grad eldre mennesker som bor til leie. Leieboligen har blitt et overgangsfenomen for de fleste yngre mennesker - et alternativ ...
  • Liten, men god - Om kompetansebehov i små barnehager i Oslo og Viken 

   Gulbrandsen, Lars; Os, Ellen (Research report, 2022-11)
   I rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av små, enkeltstående barnehagers kompetansebehov gjennomført av OsloMet i januar/februar 2021. Som små barnehager har vi definert den femteparten av barnehagene ...